Editörden...
İhmalkâr Arşivler: Afganistan Temsilleri
Türkiye’de Yabancı Radyoların Dinlenmesinden Duyulan Kaygılar
Sokak Siyasetinin Bir Örneği Olarak Yüksel-Konur Sokaklar
Politikada Hakikat ve Yalan Anlatısı: Neoliberal Dönemde İknanın Akılcılaştırılmasının Üretim ve Sunum Biçimleri
Gerçeklik ve Fantezi Arasındaki Dönüştürücü Olarak Reklam: İş Bankası Reklamları Örneği
Korkuyorum Anne’de Hegemonik Erkekliğin Yapı Sökümü
Çingenelere Yönelik Nefret Söyleminin Ekşi Sözlük’te Yeniden Üretilmesi
Bourdieu Düşüncesinde Tahakküm-İtaat İlişkisi ve Sosyo-Politik Beden
Çeviri
Kitap Eleştirisi
Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci
Paper Submission Rules and Publication Process

Tanıtım

İLEF Dergisi İletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir yayındır. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez açık erişimli olarak, Türkiye’de ve çevresinde İletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanır.

İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, cinsiyet, etnisite ve cinsellik temalarına değinen çalışmaları; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini ve kuramlarını sorgulayan, farklı medya pratiklerine politik bir yaklaşım sağlayan araştırmacıların katkılarını teşvik eder.

İLEF Dergisi ULAKBİM tarafından taranmaktadır ve dijital olarak ULAKBİM Dergipark‘ta arşivlenmektedir.

ISSN 2148-7219

e-ISSN 2458-9209

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci

 1. Yayımlanmak üzere  gönderilen yazılar öncelikle Editör tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından incelenir. Bu yönleriyle uygun bulunanların yazar adları gizlenir ve Editör ve / veya Yayın Kurulu üyelerinin görüşü doğrultusunda,  bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hiçbir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara hakem adı açıklanmaz.
 2. Hakem raporları iki yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu nihai kararını raporlar üzerinden verebilir. Yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate alırlar.
 3. Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve kaynakça dahil 8000 sözcüğü geçmemelidir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılara ortalama 150 sözcükten oluşan özet, 5 anahtar sözcük ve başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir.
 5. Yazıya ek olarak yazarın kısa biyografisi ve iletişim bilgileri gönderilmelidir.
 6. Gönderilen metinde yazarın kimliğini ifşa edecek ibarelerden kaçınılması gerekmektedir.
 7. Yazı teklifleri yazarın adı, çalışmanın adı, çalışmanın tek cümlelik özetini içeren bir ileti ile gönderilmelidir.
 8. Yazı teslimi ve dergiyle ilgili her türlü iletişim için editor@ilefdergisi.org adresi kullanılabilir.
 9. İLEF Dergisi’nde yer alacak tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları Chicago Referans Formatı’na uygun olarak gösterilmelidir. Bunun içinKaynak Gösterme Formatı sayfamıza bakabilirsiniz.
 10. Yazıda kullanılan başlıklar kısa ve net olmalıdır.
 11. Yazılar doc ya da docx uzantılı dosyada Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve çift satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
 12. Yazının ana başlığı ve ara başlıklar, kalın ve sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.
 13. 40 sözcüğü geçen alıntılar, paragraftan bir santim içerde, blok halinde, tek satır aralığında ve 11 punto ile yazılmalıdır.
 14. Alıntı yapıldığı durumlarda kaynaklar, tablo ve figürlerin altına yazılmalıdır.
 15. Yayına hazır eserler için yazardan onay alınır.
 16. Her bir yazara derginin basılı kopyasından birer adet gönderilir.
 17. Yukarıdaki kurallara uymayan yazılar, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra değerlendirme sürecine kabul edilir.
 18. Makale başvuruları ve değerlendirme süreci için ücret talep edilmez.

Yayın Etiği

 Editoryal Sorumluluk

Editörler yayınladıkları her metinden sorumludurlar ve bir metnin kabul ya da reddedilmesi için yegane sorumluluk editörlere aittir.  Editörler yayın süreci ile ilgili karar alacaklarında hakemlerle ya da yayın kurulu üyeleriyle görüşebilirler. Metinler akademik değerlerine göre dikkate alınır ve kabul edilirler.

Editörler ve yazı işleri kadrosundan hiç kimse, ilgili yazar, hakemler, hakemlik yapması olası kişiler, diğer yayın danışmanları ve yayıncı kuruluş ile yapılacak görüşmelerin dışında, sunulan metin hakkında ifşaatta bulunamaz.

Her bir metin tarafsızca ele alınmalı; metinlere yazarın cinsiyeti, politik görüşü, kıdemi ve kurumsal ilişkileri hesaba katılmaksızın değer biçilmelidir.

Editörler ile çıkar çatışması olan yazarlar tarafından sunulan çalışmalar Yayın Kurulu’nun bir üyesi tarafından incelenir. Yayın Kurulu üyeleri tarafından sunulan çalışmalar uygun ve adil  bir süreç sağlamak adına bir yardımcı ya da misafir editörün değerlendirmesine sunulur.

Her makalenin en az bir hakeminin İletişim Fakültesi ile hiçbir ilişkisinin olmaması gerekmektedir. İletişim Fakültesi üyeleri fakültedeki meslektaşları tarafından sunulan çalışmaları değerlendirmemelidir.

Yayıncının Sorumlulukları

İLEF Dergisi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) tarafından yayınlanmaktadır. İLEF Dergisi’nin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni İLEF adına fakülte dekanıdır.

Derginin yayın kurulu İLEF’teki bölümler tarafından her iki senede bir önerilen üyelerden oluşmaktadır. İLEF Dergisi editörleri ve Ankara Üniversitesi arasındaki ilişki mutlak editoryal bağımsızlığa dayanmaktadır.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi; İLEF Dergisi’ni, tanıtır ve dağıtır; derginin baskılarını, yazarların ve yayıncı ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korur.

 

 

Creative Commons Lisansı

Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yazarlar ve Hakemler için Etik İlkeler

Yazarın Sorumlulukları

 • İLEF Dergisi’ne sunulan metinler/çalışmalar intihal içermemeli ve özgün olmalıdır.
 • Sunulan çalışmanın daha önce başka mecrada yayınlanmamış olmasına ve birden fazla mecraya aynı çalışma ile başvurulmamasına dikkat edilmelidir.
 • Yazarlar cinsiyetçi ve ayrımcı bir dil kullanmaktan kaçınmalıdırlar.
 • Yararlanılan fonlar ve hibeler de dahil olmak üzere, potansiyel ya da görünür herhangi bir çıkar çatışması bildirilmelidir.
 • Çalışmalar/metinler üçüncü bir tarafın mahremiyet ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.
 • Yazarlar çalışmalarına katkı sağlayan bütün kişileri belirtmekle yükümlüdür; çalışmaya önemli derecede katkısı olan kişiler ortak yazar olarak belirtilmelidir ve yazarlar çalışmanın sunulabilmesi için bütün ortak yazarların rızasını almış olmalıdır.
 • Yazarlar çalışmanın/metnin eski bir versiyonu başka bir mecrada yayınlanmışsa bunu belirtmelidir.
 • Mevcut telif hakları yasası tarafından tanımlanan “adil kullanım ilkesi”ni aşan bütün örneklemelerin, alıntılamaların, tablo ve imajların izinlerinin yazarlar tarafından alınmış olması gerekmektedir.

 

Hakemin Sorumlulukları

 • Hakemler çalışmayı adil ve tarafsız olarak değerlendirmelidir.
 • kör hakemlik sürecinin gerektirdiği gizliliği korumalıdır.
 • dergi editörünü fiili ya da olası herhangi bir intihal, çoklu yayın veya eş zamanlı başvuru vakasından haberdar etmelidir.
 • metin/çalışma ile ilgili herhangi bir etik kaygıdan dergi editörünü haberdar etmelidir.
 • herhangi bir çıkar çatışması olduğu hallerde hakemlik teklifini geri çevirmelidir.
 • Hakemlerin çalışmayı değerlendiremeyecek oldukları durumlarda, dergi editörü çalışmayı değerlendirebilecek olan alternatif hakem önerilerini memnuniyetle kabul edecektir.

Referans ve Metin Formatı

Referans Kuralları

Metinler Chicago formatının Notlar ve Bibliyografya (NB) sistemine göre düzenlenmelidir. Metin içinde notlar ve atıflar, rakamlı sayfa sonu sonnotlarla gösterilmelidir. İlk kez atıf yapılan kaynaklar tam künyeyle gösterilmeli (1), aynı kaynağa yapılan sonraki atıflarda kısaltılmış künye kullanılmalıdır (2).  Aşağıda metin içi atıflar ve kısaltılmış atıflar için künye örneklerini bulabilirsiniz.

 

Kitap

Tek yazar

 1. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi (Ankara: İmge, 2014), 99–100.
 2. Kışlalı, Siyaset, 150.

 

İki ya da daha fazla yazar

 1. Mehmet Ali Birand, Can Dündar ve Bülent Çaplı, 12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi (Ankara: İmge, 2007), 52.
 2. Birand, Dündar ve Çaplı, 12 Mart, 59–61.

 

Dört ya da daha fazla yazar

Sonnotta “ilk yazar, vd.” şeklinde yazılmalıdır.

 1. Sezer Korkmaz, vd., Pazarlama: Kavramlar-İlkeler-Kararlar (Ankara: Siyasal, 2009), 221.
 2. Korkmaz, vd., Pazarlama, 

 

Yazar yerine editör, çevirmen, derleyen

 1. Mehmet Küçük, der., Medya, İktidar, İdeoloji (Ankara: Bilim ve Sanat, 2006), 91–92.
 2. Küçük, Medya, 24.

 

Yazarla birlikte editör, çevirmen, derleyen

 1. Wright Mills, İktidar Seçkinleri, çev. Ünsal Oskay (Ankara: Bilgi, 1974), 242–55.
 2. Mills, İktidar, 245.

 

 

Kitap Bölümü

 1. Oya Tokgöz, “Siyasal İletişim,” Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi içinde, der. Sevil Atauz (Ankara: Olgaç, 1986), 100.
 2. Tokgöz, “Siyasal,” 110-111.

 

E-kitap, Çevrimiçi Kaynaklar

Eğer bir kitap birden fazla formatta mevcutsa, başvurduğunuz versiyonu kaynak gösteriniz. URL adresi veriniz; özel durumlar dışında erişim tarihi makale yayın tarihi olarak kabul edilir. Ayrıca belirtmenize gerek yoktur. Sayfa sayısı belli değilse bölüm, başlık ya da başka sayıları kullanabilirsiniz.

 1. Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü (Ankara: Ayraç, 2008), Kindle versiyonu.
 2. Mutlu, İletişim.

 

 1. Philip B. Kurland ve Ralph Lerner, der., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), erişim tarihi 28 Şubat 2010, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
 2. Kurland and Lerner, Founder’s Constitution, bölüm 10, belge 19.

 

Dergi Makalesi

Basılı dergi

Sonnotta alıntı sayfasına yer veriniz.

 1. Nilgün Abisel, “İngiliz Sineması Üzerine Notlar,” Yıllık Ankara Üniversitesi Basın- Yayın Yüksekokulu (1984): 15.
 2. Abisel, “İngiliz,” 7.

 

Derginin yalnızca sayı bilgisi mevcutsa bu bilgi dergi isminden sonra eğik yazılmadan belirtilmelidir.

 1. Irmak Karademir-Hazır, “How bodies are classed: An analysis of clothing and bodily tastes in Turkey,” Poetics 44 (2014): 11.
 2. Karademir-Hazır, “How bodies,” 11.

 

Derginin cilt numarası da mevcut ise bu bilgi parantez içinde belirtilmelidir.

 1. Muannit Sahtegi, “Murderous Suicidal Mornings,” Critical Inquiry 4 (2) (1977): 338.
 2. Sahtegi, “Murderous,” 338.

 

Derginin basım yılına ek olarak ay veya mevsim bilgisi de mevcur ise bu bilgi basım yılından önce gelmeli ve aynı parantez içerisinde virgülsüz belirtilmelidir.

 1. Stephen Greenblatt, “Murdering Peasants: Status, Genre, and the Representation of Rebellion,” Representations 1 (February 1983), 17.
 2. Greenblatt, “Murdering,” 17.

 

Online dergi

Varsa DOI (Digital Object Identifier) numarasını belirtiniz. DOI numarasını yoksa URL adresine yer veriniz.

 1. Mehmet Işık ve Şakir Eşitti, “I. Dünya Savaşı Propaganda Afişlerinde Kadın Temsillerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göstergebilimsel İncelenmesi,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70 (3) (2015): 659, erişim tarihi 8 Şubat 2016, doi: 10.1501/SBFder_0000002366.
 2. Işık ve Eşitti, “I. Dünya Savaşı,” 661.

 

Gazete ya da Popüler Dergide Makale

Gazete ve dergi yazılarına sonnot yerine metin içinde atıf verilebilir (“Sheryl Stolberg, 27 Şubat 2010 tarihli New York Times gazetesindeki yazısında, . . .”). Aşağıda daha resmi atıf örnekleri yer alıyor.  Makaleye online olarak eriştiyseniz URL adresi belirtiniz. Eğer yazar belirtilmemişse alıntıya makale başlığıyla başlayınız.

 1. Can Dündar, “Sevgili Cumhuriyet Okuru Bugün 8 Şubat Pazartesi…,” Cumhuriyet, 8 Şubat 2016, 11.
 2. Dündar, “Sevgili,” 11.

 

 1. Ünal Çevikgöz, “Kent ve Göç,” Radikal, 8 Şubat 2016, erişim tarihi 9 Şubat 2016, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/unal-cevikoz/kentler-ve-goc-1506875/.
 2. Çevikgöz, “Kent.”

 

Yayınlanmamış Tez

Metne bir veri bankasından eriştiyseniz, künye sonunda veri bankasının adını ve erişim numarasını ekleyiniz.

 1. Ebru Akçay, “Edebi Edebiyata Karşı Edepli Edebiyat: Hidayet Romanlarında Propaganda Unsurlarının İncelenmesi” (yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, 2015).
 2. Akçay, “Edebi.”

 

Konferansta Sunulmuş Bildiri

 1. Cem Eroğul, “Marksizm ve Birey Sorunsalı,” (14. Ulusal Sosyal Bilimler kongresinde bildiri, Ankara, 23–25 Kasım 2015).
 2. Eroğul, “Marksizm.”

 

Web sitesi, Blog, Yorum

Web sitesine atıfta genellikle sonnotta yer verilir. (“19 Temmuz 2008’de, McDonald’s Şirketi web sayfasında . . .”). Daha resmi bir atıf gerekiyorsa aşağıdaki örneğe başvurulabilir. Web içeriği değişebileceğinden erişim tarihi ve mümkünse son değişim tarihi eklenmelidir.

 

 1. “Google Privacy Policy,” son değişim tarihi 11 Mart 2009, http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.
 2. “Google Privacy Policy.”

 

 1. “BBC Türkçe Servisi Hakkında,” erişim tarihi 8 Şubat 2016,
  http://www.bbc.com/turkce/kurumsal/2013/07/000000_cep_hakkimizda.
 2. “BBC Türkçe Servisi Hakkında.”

 

İngilizce makaleler için bkz.http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Daha detaylı kullanımlar için Chicago Manual of Style (CMS) 16thedition referans alınabilir. bkz. http://www.chicagomanualofstyle.org/about16.html

 

Yayın Kurulu

İsim / Soyisim
Özgür Yaren

Yayın Kurulu

İsim / SoyisimÜniversite
Cenk Saraçoğlu Ankara Üniversitesi
Eren Yüksel Ankara Üniversitesi
Jale Özata Dirlikyapan Ankara Üniversitesi
Özgür Yaren Ankara Üniversitesi
S. Ruken Öztürk Ankara Üniversitesi
Tezcan Durna Ankara Üniversitesi

Danışma Kurulu

İsim / SoyisimÜniversite
Aykut Çelebi Ankara Üniversitesi
Ayla Okay İstanbul Üniversitesi
Çiler Dursun Ankara Üniversitesi
Hasan Akbulut İstanbul Üniversitesi
Martin W. Bauer London School of Economics
Metin Kazancı Ankara Üniversitesi
Mine Gencel Bek Ankara Üniversitesi
Müjde Ker Dinçer Ege Üniversitesi
Nezih Orhon Anadolu Üniversitesi
Nikica Gilic University of Zagreb
Nilay Başok Yurdakul Ege Üniversitesi
Nilgün Tutal Cheviron Galatasaray Üniversitesi
Sanna Inthorn University of East Anglia
Scott Schaffer University of Western Ontario
Sema Becerikli Ankara Üniversitesi
Özden Cankaya İstanbul Aydın Üniversitesi
Yıldız Dilek Ertürk İstanbul Üniversitesi

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi