PROFİL

Gamze Yücesan Özdemir

Prof. Dr.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı: Bilişim
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi| 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat
Email:yucesangamze@gmail.com

Lisans eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimimi University of Reading’te ve doktora eğitimimi University of Sussex’te tamamladım. Emek çalışmaları olarak adlandırılabilecek bir alanda çalışmalar yapıyorum. Emek süreci teorisi, sosyal ekonomi, sosyal politika, teknoloji, toplumsal sınıflar ve kalkınma konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktayım.

 • Yücesan-Özdemir, G., 2000’li Yıllarda Türkiye’de İktisat ve Siyaset Rüzgarları,Efil Yayınları, 2011 (Ö. Birler, S. Çoşar, H. Mıhçı ile birlikte)

 • Yücesan-Özdemir, G., Emek Politikaları: Ne Oluyor? Ne Yapmalı?, Ankara: Belediye-İş Yayınları, 2011. (S. Bahçe, E. Voyvoda, A. M. Özdemir, M. A. Candan ve İ. H. Kurt ile birlikte)

 • Yücesan-Özdemir, G., Emek ve Teknoloji: Türkiye’de Sendikalar ve Yeni İletişim Teknolojileri, Tan Kitabevi, 2009.

 • Yücesan-Özdemir, G., İletişim, Emek ve Kalkınma: Ekonomi Politik Yaklaşım, 40. Yıl Kitaplığı, Ankara, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008.

 • Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M., Sermayenin Adaleti: Türkiye’de Emek ve Sosyal Politika, Ankara, Dipnot, 2008.

 • Coşar, S. and Yücesan-Özdemir, G.(eds.) Silent Violence: Neoliberalism, Islamist Politics and the AKP Years in Turkey, Ottowa: Red Quill Books(2012).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Despotik Emek Rejimi Olarak Taşeron Çalışma”, Çalışma ve Toplum,4, 35-50 (2010).

 • Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. “Dünyada Sosyal Politikanın Dönüşümü”, Toplum ve Hekim, 23(5), 365-377 (2008).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Emek Süreci, Denetim ve Emek Rejimleri: Taşeron Çalışma Üzerine İlk Notlar”, Toplum ve Hekim, 23(4), 254-262 (2008).

 • Yücesan-Özdemir, G. “AB Sosyal Politikasının Kavramlarını Yeniden Düşünmek: Güvenceli Esneklik, Sosyal Diyalog ve Sosyal Dışlanma”, Memleket, Siyaset, Yönetim, 3(7), 61-86 (2008).

 • Özdemir, A.M., Yücesan-Özdemir, G. ve Yıldız, M. “Kapitalizm, İletişim ve Kalkınma”, Praksis, 15, Güz, 147-186 (2006).

 • Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. “Medya ve Sağlık: Patolojik Bir İlişki”, Toplum ve Hekim, 21(1), 32-38 (2006).

 • Özkaplan, N., Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. “Sosyal Dışlanma ‘Ne’yi Dışlar: Avrupa Üzerine Notlar”, Mülkiye, XXIX, Güz, 77-95 (2005).

 • Özdemir, A. M. ve Yücesan-Özdemir, G. “Kalkınma, Uluslararası İşbölümü ve Eleştirel Gerçekçilik: Yöntembilimsel Bir Tartışma”, Toplum ve Bilim, 103, 219-237(2005).

 • Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. “Türkiye’de Devletin Değişen Rolü ve Sosyal Güvenlik Reformu, Toplum ve Hekim, 20(2), 134-142 (2005).

 • Yücesan-Özdemir, G. “İletişimin Ekonomi Politiği: “İletişim Teknolojileri ve Kalkınma’ Söyleminin Eleştirisi”, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 19, Bahar-Kış, 93-119 (2004).

 • Serdaroğlu, U., Özkaplan, N. ve Yücesan-Özdemir, G. “The Story of a Marriage: Domestic Technology and Woman“, Ekonomik Yaklaşım, 12(41), 1-18 (2001).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Direniş, Onay ya da Boyun Eğme? Hegemonik Fabrika Rejiminde Mavi Yakalı İşçilerin Hikayesi”, Toplum ve Bilim, 86, Güz, 241-260 (2000).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Türkiye’de Emek Sürecinin Değişen Doğası ve İşyerinde Sendikal Siyasetin Gerekliliği”, Ekonomik Yaklaşım, 10 (34), 27-53 (1999).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Mavi Yakalı İşçiler Üzerine Çalışmalarda Eleştirel Etnografi: Yöntembilimsel ve Politik Açılımlar/Sorunlar“, Praksis, 4, Güz, 332-347  (2001).

 • Özdemir, A. M. and Yücesan-Özdemir, G. “Labour, Law and Society in Turkey: The New Labour Act in a Wider Context”, Critique of Political Economy,1, 64-87 (2011) http://copejournal.com/

 • Özdemir, A. M. and Yücesan-Özdemir, G. “What is Wrong with Collective Labour Law in Turkey?”, International Union Rights, 16(2), 20-22 (2009). (Labourline Index)

 • Özdemir, A. M. and Yücesan-Özdemir, G. “Opening Pandora’s Box: Social Security Reform in Turkey under AKP Rule”, South East Europe Review, 9(3),  (2008). (Labourline Index)

 • Özdemir, A. M. and Yücesan-Özdemir, G. “Labour Law Reform in Turkey in the 2000s: The Devil is not in Detail but in the Legal Texts too”; Economic and Industrial Democracy, 27(2) 311-331 (2006). (Social Sciences Citation Index)

 • Yücesan-Özdemir, G. and Özdemir, A. M. “Social Regulation under Neo-Liberalism: New Forms of Labour Contract and Labour Flexibility in Turkey” South East Europe Review, 8(3), 63-78 (2005). (Labourline Index)

 • Özdemir, A. M., Erel, D.  and Yücesan-Özdemir, G. “Rethinking Informal Labour Market in Turkey: A Possible Politics for Unions”, South East Europe Review, 7(3), 33-42 (2004). (Labourline Index)

 • Özdemir, A.M. and Yücesan-Özdemir, G. “Living in Endemic Insecurity: An Analysis of Turkey’s Labour Market in the 2000s”, South East Europe Review, 7(2), 33-42 (2004). (Labourline Index)

 • Yücesan-Özdemir, G. “Neo-Liberal Social Policy and Production Politics in Turkey,” Turkish Studies, 4(3), 178-199 (2003). (International Political Science Abstracts)

 • Yücesan-Özdemir, G. “Hidden Forms of Resistance Among the Turkish Workers: Hegemonic Incorporation or Building Blocks for the Working Class Struggle?”, Capital and Class,81, Autumn, 31-61 (2003). (Social Sciences Index)

 • Yücesan-Özdemir, G. “The Exigency of Active Forms of Workplace Unionism in Turkey”, South East Europe Review, 4(4), 51-69 (2002). (Labourline Index)

 • Yücesan-Özdemir, G. “Establishing Hegemony in the Workplace in the Turkish Auto Industry: Notes on the Workers’ Side of the Story”, Actes Du Gerpisa, 21, 49- 63 (1997).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Sendikalar ve E-Devlet: Övgüler, Endişeler ve İtirazlar”,E-Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, der. M.Z. Sobacı ve M. Yıldız, Nobel, Ankara, 381-407 (2012).

 • Yücesan-Özdemir, G. “‘Bastiani Kalesini Terketmek’: Türkiye’de “Sermaye”nin Değil, “Emek”in SavunacağıSosyal Politika Üzerine Düşünmek”, Bilsay Kuruç’a Armağan, der. S. Şahinkaya ve İ. Ertuğrul, Mülkiyeliler Birliği Yayını, Armağanlar Dizisi No. 9, 1197-1211.

 • Yücesan-Özdemir, G., Özkaplan, N. ve Serdaroğlu, U. “Bir Evliliğin Hikayesi: Ev Teknolojisi ve Kadın”, İktisat ve Toplumsal Cinsiyet, der. U. Serdaroğlu, Efil, Ankara, 226-244 (2010).

 • Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. “Türkiye’de Çocuk Emeği ve Sosyal Politika: Alternatifi Düşümek için Egemen Söylemin Eleştirisi”, Türkiye’de Çocuk Emeği, der. K. İnal, Ütopya, Ankara, 133-160 (2010).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Küresel İletişim Çağı: Egemen Yaklaşım Versus Ekonomi Politik Yaklaşım”, Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi: Ekonomi Politik Yaklaşımlar, der. S. Bulut, Ütopya, Ankara, 15-46 (2009).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Küresel Kriz ve Emek Hareketi: Türkiye’de Örgütlenme Üzerine Yeniden Düşünmek”, Kriz Dinamikleri ve Olası Sonuçları, TTB Sağlık ve Politika Çalışma Grubu, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 42-62 (2009).

 • Özdemir, A. M. ve Yücesan-Özdemir, G. “21. Yüzyıl için Sosyal Politika: Mevcut Söylemlerin Eleştirisi”, Sosyal Politikada Güncel Sorunlar, der. P. Esin ve diğerleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 323-359 (2009).

 • Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. “Emeğin Örgütlenemeyişi: Türkiye Üzerine Notlar”, Kapitalizm ve Türkiye II: Emek, Siyasal Yaşam ve Bölgesel Kalkınma, der. F. Ercan ve Y. Akkaya, Dipnot Yayınları, Ankara, 41-59 (2005).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Emek Süreci Teorisi ve Türkiye’de Emek Süreci Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Küreselleşme, Emek Süreçleri ve Yapısal Uyum, der. A. A. Dikmen, İmaj Yayıncılık, Ankara, 433-471 (2002).

 • Yücesan-Özdemir, G. and Özdemir, A. M. “The Political Economy of Education:  Neoliberal Transformation of Education in Turkey: Political and Ideological Analysis of Educational Reforms in the age of the AKP, K. İnal and G.Akkaymak (eds.), New York: Palgrave Macmillan, 3-17 (2012)

 • Yücesan-Özdemir, G. “The Social Policy Regime in the AKP Years: The Emperor’s New Clothes”,Silent Violence: Neoliberalism, Islamist Politics and the AKP Years in Turkey, Coşar, S. and Yücesan-Özdemir, G.(eds.), Ottowa: Red Quill Books, 125-153 (2012).

 • Coşar, S. and Yücesan-Özdemir, G. ”An Attempt to Unravel the Articulation of Neoliberalism with Islamist Politics during the AKP Years in Turkey”, Silent Violence: Neoliberalism, Islamist Politics and the AKP Years in Turkey, Coşar, S. and Yücesan-Özdemir, G.(eds.), Ottowa: Red Quill Books, 9-21 (2012).

 • Coşar, S. and Yücesan-Özdemir, G. ”Hearing the Silence of Violence: Neoliberalism and Islamist Politics under the AKP”, Silent Violence: Neoliberalism, Islamist Politics and the AKP Years in Turkey, Coşar, S. and Yücesan-Özdemir, G.(eds.), Ottowa: Red Quill Books, 295-327 (2012).

 • Yücesan-Özdemir, G. and Özdemir, A. M. “Turkey”, Trade Union Revitalisation: Trends and Prospects in 38 Nations, C. Phelan (ed.), Oxford: Peter Lang, 461- 475 (2007).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Emek Süreçleri, Vasıf, Denetim ve Teknoloji: Türkiye’de Çağrı Merkezleri Gerçeği”, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Aralık, 14-16, 2011.

 • Hacısalihoğlu, E., Uğurlu, G. ve Yücesan-Özdemir, G. “21. Yüzyılda Sosyal Hak Mücadelesi: Tekel Direnişi”, II. Ulusal Sosyal Haklar Sempozyumu (SHUS-II-2010),Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Kasım 4-6, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Değişen Çalışma Biçimlerinin Kadın Sağlığına Etkisi”, Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları, II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mayıs, 20-23, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Sosyal Politikanın Akı Karası: AKP İktidarında Reformların Ekonomi Politiği”, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Aralık, 9-11, 2009.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Kamu Hizmetinin Siyaseti ve Kamu Emek Sürecinde Dönüşüm: Türkiye’de Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Üzerine Notlar”, VI. Kamu Yönetimi Forumu, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Ekim, 9-11, 2008.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Bir Tık da Sen Ver: Türkiye’de İletişim Teknolojileri ve Sendikalar”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Kasım, 28-30, 2007.

 • Atabek, Ü., Yücesan-Özdemir, G. ve Yüce, E. “Siberuzayda Sendikalar: Yeni Olanaklar, Yeni Sorunlar”, İnternet ve Toplum: Bilgi Toplumuna Doğru, XI. “Türkiye’de Internet” Konferansı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Aralık, 21-23, 2006.

 • Yücesan-Özdemir, G. “İletişim, Sosyal Politika ve Yurttaşlık: Küreselleşme Paradigmasının Son Uğrağının Eleştirisi”, İnsanlık Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, Aralık, 14-15, 2006.

 • Özkaplan, N. ve Yücesan-Özdemir, G. “Sosyal Avrupa: Avrupa’daki Paradigmadik Dönüşümün Bir Değerlendirmesi”, 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 7-9, 2005.

 • Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. “Emeğin Örgütlenemeyişi: Türkiye Üzerine Notlar”, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Aralık 3-5, 2003.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Emek Süreci Teorisi ve Türkiye’de Emek Süreci Çalışmaları”, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Kasım 21-23, 2001.

 • Yücesan-Özdemir, G. “İşyerinde Sermaye-Emek İlişkisinin Değişen Doğası: Hegemonik Fabrika Rejiminde Mavi Yakalı İşçiler”, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Kasım 17-19, 1999.

 • Yücesan-Özdemir, G. ve Kutlu, D. ” ‘Sosyal Sorumluluk Bilinci ile Hareket Ediyoruz’: Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde İstihdam ve Sermaye Mantığını Çözümlemek”, 2. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, Ankara, 6-7 Mayıs, 2011.

 • Yücesan-Özdemir, G. ve Kutlu, D. “Türkiye’de Sosyal Yardımlar: İktisadi, Siyasi ve Kültürel Yapılar Üzerine Bir Çözümleme”, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, İstanbul, 13-15 Ekim, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “The Emperor’s New Clothes: Social Policy Reforms During AKP Rule”, 21st World Congress of Political Science, International Political Science Organisation, Santiago, July 12-16, 2009.

   

 • Yücesan-Özdemir, G. “Rethinking the Labour Movement in Turkey: A Critical Analysis of the Trade Unions’ Responses to Global Crisis”, European Working Lives in Crisis, The 3rd Annual Workshop on European Working Lives, İstanbul Bilgi University, June 4-5, 2009.

 • Yücesan-Özdemir, G. “The Politics of Public Service and The Resturcturing of State Labour Process: The Case of Education and Health Services in Turkey”, Workshop on Democratic Citizenship in Europe: The Challenges for Industrial Relations, Trade Unions and Migrants, Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus, May 1-2, 2008.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Is a Spectre Haunting the Web?: Notes on Communication Technologies and Unions in Turkey”, Workshop on EU and Turkey: Work, Employment and Trade Unions, Middle East Technical University, May 31- June 1, 2007.

 • Yücesan-Özdemir, G., Cantek, L. and Cantek, F. “Media in the Construction of Neo-liberal Citizen in Turkey: Regulation, Resistance and Contradictions”, Seminar on Current Research, European Sociological Association, Ankara University Conference Center, Antalya, November 3-5, 2006.

 • Yücesan-Özdemir, G. and Özkaplan, N. “I don’t Want to be ‘I Don’t Want to be a Union Member’: Tunnel Hopes to Break the Prejudices Against Unions in Turkey”, Freedom and Predujice, 1st Annual, International Conference on Communication, Mass Media and Culture, Bahçesehir University and Kent State University , Istanbul, October 5-7, 2006.

 • Özkan, Ö., Özdemir, A. M. and Yücesan-Özdemir, G. “Is Symptomatic Treatment of Unemployment Possible? A Critique of the Researches on ‘Unemployment and Health in Türkey”,  Health Impact of Unemployment , Underemployment and Informal Labour: Problems of Developed and Developing Countries, Dokuz Eylül University, İzmir, October 13-14, 2005.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Contesting the Big Picture: Work, Employment and Political Economy in and beyond the Labour Process”, Seminar Series, Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara, December 8, 2003.

 • Özdemir, A. M. and Yücesan-Özdemir, G. “Political Economy of Insecurity: An Analysis of Turkey’s Labour Legislation”, Seventh METU  International Conference on Economics, Middle East Technical University, Ankara, September 6-9, 2003.

 • Yücesan-Özdemir, G. and Erkanlı, H. “Kabullenilmiş Gerçeklikleri Yeniden Düşünmek: Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadın”, Sixth METU  International Conference on Economics, Middle East Technical University, Ankara, September 11-14, 2002.

 • Yücesan-Özdemir, G. and Özdemir, A. M.  “Market as a Means of Coercion: An Analysis of Turkey’s Labour Market in the Post-1980s”, Fifth METU  International Conference on Economics, Middle East Technical University, Ankara, September 10-13, 2001.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Living Under Neo-Liberalism: Factory and State in Turkey’” The Global Constitution of ‘Failed States’: The Consequences of a New Imperalism, University of Sussex, Brighton, England, April 18-20, 2001.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Hidden Forms of Resistance Among Turkish Workers”, 19th Annual International Labour Process Conference, Royal Holloway, University of London, Egham, March 18-20, 2001.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Neo-liberal Social Policy and Production Politics in Turkey”, Fourth METU International Conference on Economics, Middle East Technical University, Ankara, September 13-16, 2000.

 • Özkaplan, N., Serdaroğlu, U. and Yücesan-Özdemir, G. “The Marriage of Domestic Technology and Women in Turkey: A Story of an Unrequited Love?”, The International Association for Feminist Economics 2000 Conference, Boğaziçi University, Istanbul, August 15-17, 2000.

 • Yücesan-Özdemir, G.  “Fabrikada Denetim: İşçi Cephesinden Notlar”. Symposium on the Impact of the New Management Techniques on Workers and Trade Unionism, Birleşik Metal-İş Sendikası, İstanbul, July 1-2, 2000.

 • Yücesan, G. “A Process of Change in the Nature of Management-Labour Relations from Despotic to Hegemonic in the Turkish Auto Industry”, The Cinquieme Rencontre Internationale du Gerpisa, Palais de Luxembourg, Paris, France, June 7-11, 1997.

 • Yücesan, G. “The Process of Change within the Capitalist Labour Process: The  Case of Turkish Manufacturing Industry”, IDS Seminar, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, England, November 22, 1996.

 • Yücesan, G. “The Transformation of Labour Process in Turkish Manufacturing Industry”, IDS Seminar, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, England, March 9, 1995.

 •  110K212 Proje Yürütücüsü  Türkiye’de İletişim Endüstrisinde Çalışma İlişkileri: Çağrı Merkezleri Üzerine Bir Araştırma Eylül 2010- Mayıs 2012
 •  106K266 Proje Yürütücüsü Türkiye’de iletişim teknolojileri, demokrasi ve sosyal politika: E-sendika üzerine bir araştırma Şubat 2007-Şubat 2008
 •  TourEast(TR/06/B/P/PP/1781249Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme Araştırmacı Training of Unemployed Middle Age Women for Employabilitiy in Tourism Sector 2006-2009
 •  ESRC PROJECT  Araştırmacı Patterns of Labour Control and the Erosion of Labour Standards. Towards an International Study of the Quality of Working Life in the Automobile Industry (Brazil, Canada, Italy, Japan, the UK and Turkey) Mart 2001/Eylül 2004
 •  PETROL-İŞ Araştırmacı Petrol, Kimya ve Lastik Sektöründe Çalışan İşçilerin Eğitimi Ocak 2001/Haziran 2002
 • Yücesan-Özdemir, G. “Sosyal Politika”, Kanun Hükmünde Kararname Çalıştayı/Sempozyumu, KAYAUM, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, Mayıs 19-20. 2012.

 • Yücesan-Özdemir, G. “21. Yüzyılda Sosyal Politika”, Prof. Dr. Muharrem Tünay’ı Anma Semineri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara, Mart 30, 2012.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Emek Rejimleri Açısından Mobbing”, Mobbing: Nasıl Anlamalı, Nasıl Mücadele Etmeli?, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Ankara, Ocak 30, 2011.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Ev Eksenli Çalışan Kadınlar”, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Ankara, TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, Aralık 2-4, 2011.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Ulusallık ve Sınıfsallık İlişkisi”, Ulusal Yönetim Sempozyumu, Ankara, Aralık, 24-25, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele”, Hayatboyu Öğrenme (LLP)/Grundtvig Programı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Aralık, 17, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Sermaye Emek Süreçlerinin Taşeronlaşmasını Neden İstiyor”, Emek Süreçlerinin Taşeronlaştırılması İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ile Toplum Sağlığı ve Çevre Sağlığına Etkileri Sempozyumu, TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, Ankara, Aralık 4, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Kriz, İşsizlik ve Emek Politikaları”, TSBD Paneli, Küresel Kriz ve İşsizlik Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü, Ankara, Aralık 2-3, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Kamu Hizmeti Bir Tuş Kadar Yakın: Teknoloji ve Yurttaşlık Üzerine Notlar, VIII. Kamu Yönetimi Forumu, Kamu Yönetimi ve Teknoloji, TODAİE, Ankara, Ekim 20-22, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Bilişim Çalışma Hayatı”, 27. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Eylül 22-25, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Bir Emek Rejimi Olarak Taşeron Çalışma”, 5. Karaburun Bilim Kongresi, Karaburun ve Mordoğan, Eylül 2-5, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Hizmet Sektöründe Çalışma İlişkileri”, Çalışma Yaşamında Güncel Gelişmeler Paneli, Ordu Üniversitesi, Mayıs 14, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. Dönüşen Medya, Kısılan Sesler Paneli, Bağımsız İletişim Ağı (BİA), Cezayir Toplantı Salonu, Mayıs, 2, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. Özelleştirmenin Toplumsal Sonuçları ve Tekel Direnişi Paneli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Nisan, 16, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. Çalışma Yaşamı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli, Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Sosyal Politika”, Denizli Tabip Odası Eğitim Toplantısı, TTB, Denizli, Şubat, 6, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Neden ve Nasıl Örgütlenme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Eskişehir Tabip Odası Eğitim Toplantısı, TTB, Eskişehir, Ocak, 24, 2010.

 • Yücesan-Özdemir, G. “İletişim Teknolojileri ve Toplum”, IV. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Adana, Ekim, 15-16, 2009.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Bilişim ve Telekomünikasyon Endüstrilerindeki Teknolojik Değişimi ve Yeni Ekonomiyi Nasıl Anlamalıyız?”, Enformasyon Çağında Televizyon: IPTV, 5. Teknoloji ve İletişim Günleri (TEKİL 05), Galatasaray Üniversitesi, Nisan, 16, 2009.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Kriz, İşsizlik ve Sosyal Politikalar”, Krizin Neresindeyiz, Krizin Değişik Yüzleri, 33. İktisatçılar Haftası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, Lütfü Kırdar Kongre Salonu, Nisan, 1-3, 2009.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Dünyada Sosyal Politikanın Dönüşümü: Temel Kavramlar”, XIII. Halk Sağlığı Güz Okulu, Sosyal Politika, Türk Tabipler Birliği, İzmir, Ekim, 11-14, 2008.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Medyada Çalışma İlişkileri”, Bilimin Işığında Medya Seminerleri, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Bursa, Nisan, 26, 2008.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Türkiye’de “Sermaye”nin Değil, “Emek”in Savunacağı Bir Sosyal Politika Üzerine Notlar”, DİSK 40. Yıl Toplantıları, İstanbul, Mayıs 9-10, 2007.

 • Yücesan-Özdemir, G. “Üretim Süreci”, Sosyal Adalet için Ekonomi Politikaları, 2. Ulusal Sosyal Politika Kongresi, Ankara, Kasım 23-24, 2006

 • Yücesan-Özdemir, G. “Anadolu’da Çağrı Merkezi Çalışanları ve Sendikal Örgütlenme”, Türk-İş Dergisi, 396, 35-38 (2012).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Mobbing Kavramını Sorgulamak: Yıkıcı Emek Rejimlerinde Sınıf içi Şiddet”, Ses’li Kadınlar, 1, 44-48 (2012).

 • Yücesan-Özdemir, G. “21. Yüzyılda Güneşli Günleri Varedecek Olan Kadınlardır”, Madenci, Türkiye Maden İşçileri Sendikası, 464, 20-22(2011).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Ekmek ve Gül: Güvencesiz Çalışan Kadınların Sağlığı”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz, Ağustos, Eylül,9-12(2010).

 • Yücesan-Özdemir, G. “ ‘Yalnız Bilişimciler, Sendikalaşma ile ‘Biz’ Diyebilecek”, Bilişim Dergisi, Haziran, 122, 54-64 (2010).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Sendikacılığın Teknoloji ile İmtihanı: Üç Farklı Sendikacılık”, Sendika.org,  Mart, 29 (2010).

 • Yücesan-Özdemir, G. “İletişim, Teknoloji ve Toplum: Egemen Söyleme ‘Ya Basta’ Diyebilmek”, Bianet, Kasım, 14 (2009).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Kriz ve Emek Hareketi”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Ocak, Şubat, Mart,2-7 (2009).

 • Yücesan-Özdemir, G. “ 21. Yüzyıl için Yeni Sendikal Örgütlenme”, Odtülüler Bülteni, Kasım, 179, 18-19 (2008)

 • Yücesan-Özdemir, G. “Sosyal Dışlanma Kavramı Masum Değildir: İnsandışılaşmanın Reddi ve İnsanlaşmaya Dair”, Tes-İş Dergisi, Haziran, 100-103 (2007).

 • Özdemir, A. M. ve Yücesan-Özdemir, G. “Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Derin Dönüşümü: Farklı ‘Birey’ Tahayyülleri”, İktisat Dergisi, 478, 48-55 (2006).

 • Özdemir, A. M. ve Yücesan-Özdemir, G. “Küresel Kapitalizmde Çocuk Emeğinin Ekonomi Politiği: Çocuk İşçilerin ‘Oyun’ Hakkı var mıdır?”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül, 8-16 (2005).

 • Özdemir, A. M. Ve Yücesan-Özdemir, G. “Çocuk Emeği Olmayan Bir Dünya Mümkün mü? Küresel Emek Standartları Üzerine Notlar”, Tes-İş Dergisi, Haziran, 71-76 (2005).

 • Yücesan-Özdemir, G. ve Erkanlı, H. “Eşitsizliklere Karşı Çıkmak: Beyaz Yakalı Kadın Çalışanlar ve Eleştirel Bilinç”, Tes-İş Dergisi, Mart, 65-69 (2005).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Küreselleşme ve İşçi Sağlığı: Çalışmanın Ekonomi Politiği Üzerine Notlar”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 6, 2-6 (2001).

 • Yücesan-Özdemir, G. “Kapitalizmde Devlet ve Fabrika İlişkisi Üzerine”, İktisat Dergisi, 403, 34-40 (2000).