PROFİL

Abdülrezak Altun

Prof. Dr.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı: Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Oda no: 317 | 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat 200 - 267
Email:aaltun@ankara.edu.tr

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. 1985 yılında Anadolu Ajansı’nda muhabir olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında, mezun olduğu okula, ismi sonradan iletişim Fakültesi olarak dönüştürülen Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümüne araştırma görevlisi olarak kabul edildi. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.  2003 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2009 yılında uygulamalı iletişim alanında doçent unvanını aldı. 2010-13 yılları arasında Muğla Üniversitesi’nde görev yaptı. Üniversitelerde rektör danışmanlıkları,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Basın Müşaviri, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünde Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2013 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesine geri döndü ve dekan yardımcısı olarak görevlendirildi.  Haber üretim süreçleri ile ilgili uygulamalı derslerin yanı sıra, iletişim tarihi, medya ilişkileri ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili lisansüstü ve lisans düzeyinde dersler ve seminerler vermektedir. Toplumsal yaşamda kadınların önündeki engellerin kaldırılmasını hedefleyen toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında araştırmalar ve projeler yürütmüştür

 • Medya Şiddet ve Kadın – 1993 yılında Türk basınında kadınlara yönelik şiddetin yer alış biçimi, T.C. Başbakanlık Yayınları, 1994, ( Aysel Aziz vd.

  Türkiye’de Gazetecilik ve Gazeteciler, ÇGD Yayınları, Ankara 1995

  Türk Basınının Değişen Yüzü, Başbakanlık BYEGM Yayını, Ankara, 2006

  Kitapta Bölüm:

  “Türkiye’de gazetecilik eğitimi”, Medya Gücü ve Demokratik Kuramlar (Ed: Korkmaz Alemdar), Afa Yayınları, İstanbul 1999, s. 245-252

  “İletişim Fakültesi”, Anadolu’nun 60 Yıllık Bilim ve Kültür Köprüsü Ankara Üniversitesi – Tarihçe, Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Necdet Adabağ vd., Ankara Üniversitesi Yayınları, 2006

  “Media, Women and Domestic Violence in Turkey”, in Marika Guggisberg & David Weir (ed.) Understanding Violence: Contexts and Portrayals, İnter-Diciplinary Press, 2009, pp. 39-44 (Mine Gencel Bek ile birlikte)

  “Gazete Tasarımının Gelişim Süreci”, içinde Korkmaz Alemdar (ed.) Türkiye’de Kitle İletişimi, Dün-Bugün-Yarın, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Ankara, 2009, ss. 100-124

  “Bilgisayar Çağında Gazete Tasarımı”, içinde Korkmaz Alemdar (ed.) Türkiye’de Kitle İletişimi, Dün-Bugün-Yarın, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Ankara, 2009, ss. 421-427

  “Cinsiyet Ayrımcılığı Perspektifinden Günlük Dil ve İletişim”, içinde Abdülrezak Altun (ed.) Toplumsal Cinsiyet İstihdam Odaklı Sosyal güçlendirme El Kitabı, Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Yayını, Ankara, 2013

   Editörlüğünü yaptığı kitap

  Yurt Dışındaki Türk Medyası Sempozyumu – Bildiriler, Başbakanlık BYEGM, Ankara Ün. İletişim Fakültesi, İletişimliler Vakfı ortak yayını, 2005

  Toplumsal Cinsiyet İstihdam Odaklı Sosyal Güçlendirme El Kitabı, Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Yayını, Ankara, 2013

  Turizm ve Tanıtım, T.C. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, 2014

 • “Hürriyet gazetesinin yayınlanışı ve ilk yıllardaki özellikleri”, İletişim Fakültesi Yıllığı 1991-1992, ss. 251-276

  “Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin öğrenci profili”, İletişim Fakültesi Yıllığı 1993, ss. 9-24

  “Kadın ve şiddet: Kadın saldırganların şiddete yönelik olayları ile ilgili gazete haberlerinin irdelenmesi”, İletişim Fakültesi Yıllığı 1993, ss. 91-104, (Aysel Aziz vd ile birlikte)

  “Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin öğrenci profili: 1994-1995 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler”, İletişim Fakültesi Yıllığı 1994, ss. 1-12

  “Türkiye’de lisansüstü bitirme çalışmalarında iletişim konusu”, İletişim Fakültesi Yıllığı 1994, ss. 13-25

  “Wiews From the Turkish Countryside: Analysis of Turkish Interperation of World News”, Turkish Studies Association Bulletin, 1994, Vol. 18, No: 1, pp. 28-32 (Peggy Bieber-Roberts vd. ile birlikte)

  “Kitap Eleştirisi: Türkiye’de Demokrasiye Geçişte Basın”, Kültür ve İletişim, 1998, 2. Sayı ss. 233-236

  “Yerel medya çalışanlarının eğitim ihtiyacı ve yerel medya enstitüsü”,  Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 2005, 3 (1-2) (Basım Tarihi 2008), ss. 75-10

  Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele ve devlet”, Türk-iş Dergisi, 2009, S:383, ss. 57-61

  “Mülkiyenin Kanatları Altında Doğdu, Şimdi Kendi Kanatlarıyla Uçuyor: İletişim Fakültesi 45 Yaşında”, Mülkiye Dergisi, Kış 2010, Cilt: 34, s. 271-282

  “Aile İçi Şiddet Haberlerinin Üretim Süreci ve Medya Profesyonelleri” Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 2007 5 (2) (Baskı tarihi 2011), ss. 9-61 (Mine Gencel Bek ve Emel Esen Altun ile birlikte),

  “Haberlerde Aile İçi Şiddetin temsili”, İstanbul Ün. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kadın Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013/2 Sayı: 13, ss. 1-34 (Mine Gencel Bek ile birlikte)

  “Kadının Çalışmasına Dair Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları ve Kadınların Zihniyet Örüntüleri”, İletişim Araştırmaları Dergisi, 2013, 11 (1-2), ss. 9-34 (Nazan Kahraman ile birlikte)

   • Maxwell Mc Combs ve Donald Shaw, “Kitle iletişim araçlarının gündem oluşturma işlevi” (Agenda Setting Function of Mass Media), İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1-2, ss. 259-270

    Philip Meyer, Karen Jurgensen, “Gazeteciliğin Sonrası” (After Journalism), İLEF Yıllık 1993, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları / 3, ss. 261-270

    Michael Schudson, “Haber Üretiminin Sosyolojisi” (Sociology of the News Production), İLEF Yıllık 94, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları / 7, ss. 307-326