PROFİL

Gökhan Bulut

Öğr. Gör.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı: Basın Yayın Tekniği
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Oda no: 110 (Görünüm-Haber Atölyesi) | 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat 276
Email:gbulut@ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümündeki yüksek lisans derecesini, “Enformel Sektör İşçilerinin Medya Algısı: Siteler Örneği” başlıklı tezi ile 2008 yılında aldı.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Ortaöğretim Gazetecilik Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını, 2006 yılında bitirdi.

Tekel işçilerinin Ankara direnişinin ardından “Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi” ismiyle derlediği kitap, 2010 DİSK Genel-İş Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Ödülü’ne layık görüldü.
Çeşitli dergi, gazete ve ajanslarda gazetecilik yaptı. Siyaset, müzik ve gazetecilik üzerine yayımlanmış yazıları var. Çağdaş Gazeteciler Derneği’nde 2011 Haziran-2016 Şubat döneminde Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü.

Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümünde doktora tez çalışmasını sürdürüyor.

Toplumsal sınıflar, gazetecilik ve haber, emek örgütlenmesi gibi konularla ilgileniyor.

 • Bulut, G. (2010) (ed) Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi, Ankara: Notabene.

  • Bulut, G. ve Kaderoğlu-Bulut, Ç. (2016) Sosyal Hakların Edebiyatta Ele Alınışı: Yaşar Kemal Röportajları, içinde 8. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

  • Bulut, G. ve Kaderoğlu-Bulut, Ç. (2015) Yeni Sendikalar Kanunu – Olanaklar, Sınırlılıklar: Gazeteciler, içinde (der) Yücesan-Özdemir, G. Rüzgara Karşı: Emek Süreçleri ve Karşı Hegemonya Arayışları, Ankara: Notabene: 313-336.

  • Bulut, G. (2015) Sınıf Mücadelesi, Laiklik ve Medya: Egemen Medya Eleştirisi, Kurucu Alternatifler Girişimler ve İfade Özgürlüğü-Laiklik İlişkisi, içinde Ören 2014 İşyeri Temsilcileri Eğitim Seminerleri Bildiriler Kitabı-DİSK/GENEL-İŞ, Ankara: Genel-İş: 257-280.

  • Bulut, G. (2010) Direnişin “Bilinç” ile İmtihanı, içinde (ed) Bulut, G (2010) Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi, içinde Ankara: Notabene: 113-132.

  • Bulut, G. ve Kaderoğlu-Bulut, Ç. (2016) Sosyal Hakların Edebiyatta Ele Alınışı: Yaşar Kemal Röportajları, içinde 8. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu. Birleşik Metal İş, Kocaeli, 10 Aralık 2016.

  • Bulut, G. ve Kaya, E. “Floresan Işığında Görünmez Olanlar”: AVM’de Sınıf İçi İletişim, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 23-25 Kasım 2015.

  • Kaderoğlu-Bulut, Ç. ve Bulut, G. “Ateşe Uçan Pervaneler”: Medya Emek Piyasasında İş, Ücretler ve Çalışma Koşulları, 1. Ulusal EconHarran – Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 23-24 Ekim 2014

  • Bulut, G. ve Kaderoğlu-Bulut, Ç. Gazetecilik Örgütlenmesinde Olanaklar, Sınırlılıklar: Yeni Sendikalar Kanunu Üzerine Notlar, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 4-6 Aralık 2013.

  • Bulut, G. Akademiye Siyasette Görev Düşer mi? Kuramsal Müdahale ve Materyalist Kavram Üretim Süreci, 5. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, 2-5 Eylül 2010.

  • Bulut, G. ve Kaderoğlu-Bulut, Ç.  Alternative Media as the Practice of a Class “Making Its Own Media: The Case of Gezi Resistsance and Çapul Tv, How Class Works – 2014 Conference, Center for Study of Working Class Life, Stony Brook  University, New York, USA, June 5-7 2014.

  • Bulut, G. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, Kapitalizmde Emeğin Niteliği ve Yaratıcı Emek Tartışmaları, İletişim Endüstrilerinde Emek: Kuramsal Tartışmalar Oturumu, Ankara, 8 Mayıs 2012

  • Bulut, G. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, İşçi Sınıfı Bileşeni Olarak Enformel Sektör İşçileri ve Medya, Egemen Medya ve Alternatifleri Oturumu, Ankara, 4 Mayıs 2010

  • Bulut, G. (2010), DİSK Genel-İş Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Ödülü: Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi kitabı ile.

  • Binark, M. ve diğerleri (2014) Gezi Direnişi ve Sosyal Medya, içinde (Binark, M. ve diğerleri) Vaka-İ Sosyal Medya, İstanbul: Kalkedon: 91-102

  • Coşkun, M.K., Şentürk, B. (2012) Tekel İşçilerinin Varoluşsal İkilemi: “Ölmek Var Dönmek Yok”, içinde A.Ü. SBF Dergisi, Cilt 67, No. 3, 2012,: 57-74

  • Sevgi H., Güler, C., Aca, Z.   (2012) The New Threshold In Turkey Labor Movement:Tekel Worker Resıstance, International Interdisciplinary Social Inquiry Conference

  • Tosun, M. (2011), Flexıble Labour Polıcy And The Crısıs Of Trade Unıonısm: The Case Of Tekel Workers Resıstance In Ankara, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

  • Yılmaz, Ç. (2013) İşçi Sınıfı Bilinci Üzerine Güncel Yaklaşımlar, içinde Çalışma ve Toplum 38: 347-374

  • Birelma, A. (2014) Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi-Günümüz Türkiye’sinde Üç İşçi Hareketinin Etnografisi , İletişim: İstanbul.

  • Bulut, G (2016) Basın Özgürlüğünü Yeniden Düşünmek: Gerçek Bir Hak Savunusu İçin Çerçeve Önerisi, Uğur Mumcu’yu Anma Paneli: Medya’da Uğursuz Yıllar, Çağdaş Sanatlar Merkezi, 26 Ocak.

  • Bulut, G (2015) Gazeteciler Açısından İfade, Çalışma, Örgütlenme Hakkı ve Özgürlüğü İlişkisi, Özgür Basın Paneli, ODTÜ, 4 Aralık.

  • Bulut, G (2015) Gazetecilik, Laiklik ve İfade Özgürlüğü İlişkisi, Uğur Mumcu’yu Anma Paneli, Çağdaş Sanatlar Merkezi, 27 Ocak.

  • Bulut, G (2014) Gazetecilikte Sendikal Alan ve Örgütlenmenin Durumu, Basın İş Hukuku Paneli, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü, ABEM Konferans Salonu, 22 Nisan.

  • Bulut, G (2012) Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, Sendikal Örgütlenmenin Geleceği ve Medyada Yeni Örgütlenme Deneyimleri, Örgütler ve Örgütlenme: Yeni İhtiyaçlar, Yeni Yaklaşımlar Paneli, 3-4 Mayıs.

  • Bulut, G (2012) Gazetecilerin de Söyleyecek Sözü Var, Söyleyecek Sözümüz Var, Fişek Enstitüsü, Çağdaş Sanatlar Merkezi, 5 Kasım.

  • Bulut, G (2011) Basın Emekçileri ve Yeni Örgütlenme Pratikleri, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Hazırlık Çalıştayı, Ankara Tabip Odası, 19 Kasım.

  • Bulut, G (2011) Gençlik Hareketi ve Sınıf Mücadelesi, Gençlik Hareketleri, YÖK ve Medya, Gençler Meydana İnisiyatifi, Kocatepe Kültür Merkezi, 5 Ekim.

  • Bulut, G (2011) İletişim Hakkı ve Alternatif Medya, Alternatif Medya Paneli, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrenci Temsilciliği, Ankara Üniversitesi ATAUM Toplantı Salonu, 19 Ekim.

  • Bulut, G (2011) 12 Eylül’ün Ardından Toplumsal Muhalefet ve Medya, 12 Eylül’ün Dünden Bugüne Anlamı, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Çağdaş Sanatlar Merkezi, 14 Eylül.

  • Bulut, G (2011) Devlet-Gazeteci İlişkisi Açısından Medya ve Medya Emekçileri, Datça Belediyesi ve Edebiyatçılar Derneği, Devlet Gazeteciden Ne İster?, 3. Datça Edebiyat Günleri, 2 Ağustos.

  • Bulut, G (2010) Tekel Direnişi ve Sınıf Bilinci, DİSK-Genel İş, Tekel Direnişi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 24 Aralık.

  • Bulut, G (2016) Çalışmayı Çalışmak: “Çalışma Düşüncesi” Kitabı Üzerine, içinde: Emek Araştırma Dergisi, Cilt 7, Sayı 10, Aralık 2016: 159-162.

  • Bulut, G (2015), Türkiye’de İfade Özgürlüğünü Savunmak: Güvencesizlik Kıskacında Gazetecilik, içinde (ed) Kaya, C. ve Özbilgin, Ç. Sendika.org Derlemeleri-3, İstanbul: sendika.org: 15-22.

  • Bulut, G (2013), Direniş ve Medya, Sözü Aşan İçerik, Gezi ile Gelen En Uzun Haziran, içinde Praksis Özel Sayı: 79-94

  • Verdiği eğitim ve seminerler:

    

   – Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı – Araştırmacı Gazetecilik Programı ve İnternet Gazeteciliği Semineri. (http://umag.org.tr/default.asp?l=tr&kid=4&alt_kid=18&alt_kid1=138)

    

   – Haber, Habercilik ve Yurttaş Gazeteciliği Semineri – Dokuz8Haber Yurttaş Gazeteciliği Platformu.