PROFİL

Melike Aktaş

Doç. Dr.

Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı: Halkla İlişkiler
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi| 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat 248
Email:aktas@media.ankara.edu.tr

1979 yılında İstanbul’da doğdu. TED Ankara Koleji’ni 1996 yılında bitirdi. AÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılında University of Nottingham’da pazarlama alanındaki yüksek lisansını “Relationship Marketing in Professional Services: A Study of Advertising Agency – Client Relationships in Turkey” başlıklı teziyle tamamladı. 2008 yılında Kent Yoksulu Gençlerin Tüketim Toplumunda Yaşama Deneyimleri başlıklı teziyle AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı. Modern toplumlarda tüketim kültürü ve tüketim ilişkileri, tüketim pratikleri ve sınıfsal ayrımlar, tüketim sosyolojisi, kişilerarası iletişim, pazarlama, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler teorisi ve halkla ilişkiler tarihi konularında çalışmaktadır.

 • (2013). Türkiye’de Halkla İlişkiler Tarihi: Kurumsallaşma Yılları 1960-1980. Ankara: De Ki. (G. Senem Gençtürk Hızal ve B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • (2013) (Ed.). Halkla İlişkilerin Kazancı: Geçmiş Eğilimler, Yeni Yönelimler. Ankara: De Ki. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • (2012). “CSR Initiatives of Private Sector Companies in Turkey: Main Approaches, Issues and Motivations”. iletişim: araştırmaları Dergisi, 2010/8(1), 95-110.

 • (2010). “Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme”. Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), DOI: 10.1501/sbeder_0000000018. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • (2010). “Örgütsel Etkinliğin Arttırılmasında Web Sitelerinin Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanımı”. Verimlilik Dergisi, 2010/3, 105-123. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • (2010). “Durumsal Kriz İletişimi Teorisinin Türk Eczacıları Birliği (TEB) Örnek Olayı Çerçevesinde İncelenmesi”. Selçuk İletişim Dergisi, 6(3), 123-136. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • (2010). “Tüketim Toplumunda Genç ve Yoksul Olmak: Tüketim Toplumundan Dışlanma ve Dışlanma Sürecine Karşı Geliştirilen Stratejiler”. Kültür ve İletişim, 13(2), 41-80.

 • (2010). “Kent Yoksulu Gençlerin Yaşam Koşulları ve Yoksulluğun Yeniden Üretimi”. iletişim: araştırmaları Dergisi, 2006/4(1), 9-48.

 • (2014). “Tracking Public Relations History in 1960s’ Turkey: The Prevalence and Reflections of Development Discourse”. Public Relations Review, 2014 PR History Special Issue. (G. Senem Gençtürk Hızal ve B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • (2013). “Halkla İlişkiler Araştırmalarında Vaka İncelemesinin Kullanımı Üzerine”. Melike Aktaş ve B. Pınar Özdemir (Ed.), Halkla İlişkilerin Kazancı: Geçmiş Eğilimler Yeni Yönelimler (s. 187-197). Ankara: De Ki.

 • (2009). “Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Halkla İlişkiler: Türkiye’deki Akademik Çalışmalar Üzerine Niteliksel Bir İnceleme”. Fatih Keskin ve B. Pınar Özdemir (Ed.), Halkla İlişkiler Üzerine: Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri (s. 15-29). Ankara: Dipnot. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • (2013). “Yerine Göre Konuşmayı Bilmek: Kent Yoksulu Gençlerin Dil Kullanım Pratikleri ve Dilsel Stratejiler”. Demet Lüküslü ve Hakan Yücel (Ed.). Gençlik Halleri. 2000’li Yıllarda Türkiye’de Genç Olmak (s. 54-71). Efil Yayınları.

 • (2011). “Hedef Kitlenin Tanımı ve Özellikleri”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 2. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

 • (2011). “Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Bireysel Faktörler”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 10. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

 • (2011). “Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Grupsal Faktörler”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 11. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

 • (2011) “Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Toplumsal Faktörler”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 12. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

 • (2011) “Satın Alma ve Satış Tutundurma”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 13. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

 • (2010). “Halkla İlişkiler Alanında Güncel Araştırma Eğilimleri”. Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 2 (s. 277-282). Antalya: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları

 • (2012). “Turkey”. Carl A. Zimring ve William L.Rathje (Ed.), Encyclopedia of Consumption and Waste, Vol II (s. 939-941). California: Sage Publications.

 • (2012). “Relationship Marketing to Cosmopolitan Consumers”. Melvin Prince (Ed.), Consumer Cosmopolitanism in the Age of Globalization (s. 187-211). New York: Business Expert Press. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • (2013). “History of Public Relations in Turkey Narrated by the Founders: The Early Years”. Aydemir Okay, Valerie Carayol, Ralph Tench (Eds.), Researching the Changing Profession of Public Relations (s. 19-32)Bruxelles: Peter Lang. (G. Senem Gençtürk Hızal ve B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • (2014). “Consumer Culture and Turkish Poor Youth’s Identity: Issues of Vulnerability and Exclusion”. Nita Mathur (Ed.), Consumer Culture, Modernity and Identity. Sage.

 • (2015). “Public Relations”. J. Michael Ryan ve Daniel Cook (Ed), Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies. Wiley-Blackwell Publications.

 • Melike Aktaş Yamanoğlu (2015). ‘Tüketim Kültürü ve Medya’. İletişim Tüketici ve Çevre Sempozyumu, 23 Mart 2015, Hacettepe Üniversitesi TÜPADEM, Ankara, Türkiye.

 • (2005). “1975’ten Günümüze Halkla İlişkiler Alanındaki Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi”. İletişim Araştırmaları Sempozyumu, 20-21 Ekim 2005, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye. (Pınar Uçak ve B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • (2003). “Tüketim Kültürü ve Reklamın Dili”. Dil ve Dilimiz Türkçe Sempozyumu, 13-14 Kasım 2003, TÖMER, Ankara, Türkiye.

 • (2015) “Public Relations Activities of National Economy and Saving Society during 1930s in Turkey”. International History of Public Relations Conference (IHPRC), 7-8 Temmuz, Bournemouth, İngiltere.

 • (2014) “Public Relations As a Tool for Social Transformation”. International History of Public Relations Conference (IHPRC), 2-3 Temmuz, Bournemouth, İngiltere.

 • (2012). “History of Public Relations in Turkey Narrated by the Pioneers: The Early Years”. European Public Relations Education and Research Association, Euprera Congress 2012, 20-22 Eylül 2012, İstanbul, Türkiye. (G. Senem Gençtürk Hızal ve B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • (2010). “Choosing Right Word For The Right Occasion: Language Practices of Poor Youth in Turkey”.  Association for Cultural Studies, 8th Crossroads in Cultural Studies Conference, 17-21 Haziran 2010, Hong Kong. (Eser Köker ile birlikte)

 • (2009). “Understanding Poverty From Poor Young People’s Experiences”: Thinking Over the Reproduction Processes of Poverty in Turkey”. 9th European Sociological Association Conference, Youth and Generation Research Network, 2-5 Eylül 2009, Lizbon, Portekiz.

 • (2009) “Included or Excluded? Poor Youth Consumer’s Account on Living in a Consumer Society”. 9th European Sociological Association Conference, Sociology of Consumption Research Network, 2-5 Eylül 2009, Lizbon, Portekiz.

 • (2009). “Halkla İlişkilerde Güncel Araştırma Eğilimleri”. International Symposium on Public Relations. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Lefkoşa, KKTC.

 • (2004). “The Globalization Impact on Islamic Poplular Culture in Turkey”. 6th Interdisciplinary International Graduate Conference- Border and Crossings: Media, Culture and Economy, 5-7 Kasım 2004, University of Erlangen, Nuremberg, Almanya. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

 • Proje Yürütücüsü: “Türkiye’de Medya Tüketimi ve Medya Tüketici Pratikleri”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.

 • Proje Araştırmacısı: “Kurucularının Anlatılarından Türkiye’de Halkla İlişkiler Tarihi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. (Haziran 2012-Haziran 2013).

 • TRT Ankara Radyosu’nda 5 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan “Tüketim Toplumu ve Genç Tüketiciler” konulu Şehrin Nabzı adlı programda konuk konuşmacı.

 • Peter Hartley (2010). Kişilerarası İletişim. Çev.: Ülkü Doğanay, Melike Aktaş, B. Pınar Özdemir, İnan Özdemir, Halise Karaaslan Şanlı, Burcu Şimşek. Ankara: İmge.

 • Oyvind Ihlen (2009) “Bourdieu’yü Temel Almak: Halkla İlişkilerin Sosyolojik Kavranışı”. Çev.: Melike Aktaş. Fatih Keskin ve B. Pınar Özdemir (Ed.), Halkla İlişkiler Üzerine: Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri (s. 225-237). Ankara: Dipnot

 • (2010). “Ulusal ve Yerel Basında Kadın Sığınma Evlerinin Temsili”. Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Atölyesi, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,  Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu desteği ile yürütülen “Kadın Sığınmaevleri Projesi” kapsamında gerçekleştirilen poster sunumu, 25-29 Ocak 2010, A.Ü. İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye. (B. Pınar Özdemir ve İlksen S. Dinçtürk ile birlikte)

 • (2010). Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Atölyesi, Kadın Sığınma Evleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen Halkla İlişkiler Atölye Çalışması’nda sorumlu atölye yürütücülüğü, 25-29 Ocak 2010, A.Ü. İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye.

 • (2007). Engendering Economic Policies in a Globalizing World: A Closer Look at International Financial Institutions, 28 Temmuz- 3 Ağustos 2007, Heinrich Böll Foundation, Washington DC, ABD.

 • (2006). Consumption Emerging Themes, New Approaches, Young Researchers’ Workshop, 7-8 Aralık 2006, Cultures of Consumption Research Programme, Birkbeck College, London, İngiltere.