PROFİL

Sema Yıldırım Becerikli

Prof. Dr.

Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı: Halkla İlişkiler
Adres:ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi| 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye
Telefon:+90 (312) 319 77 14 / iç hat 230
Email:becerikli@ankara.edu.tr

1995 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora tezini tamamladı. (YL:Örgüt Kültürü Oluşumunda Örgüt içi İletişimin Rolü: Departmanlı Mağazacılık Sektöründe İç Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme; DR: Halkla İlişkilerde Eleştirel Bir Yaklaşım: Örgüt İçi Halkla İlişkilerde Sosyodrama Kullanımı ve İş Doyumu Düzeyi Arasındaki İlişki: İlkokul Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma) 2004 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Sosyal Psikoloji, Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Reklam Analizi, İletişim Araştırma Metodları I-II, Eleştirel Reklam Çözümlemeleri gibi lisans ve yüksek lisans/doktora derslerini yürütmektedir. Halkla ilişkiler ve reklam alanlarıyla ilgili yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.

 • Yıldırım Becerikli, S., Pazarlama ve İletişim Stratejileri, Alban, Ankara, (2004).

 • (ed) Güz,H., S.Yıldırım Becerikli, Halkla İlişkilerde Seçme Yazılar: Alana İlişkin Bir Derleme, Alban, Ankara (2004).

 • Yıldırım Becerikli, S., Uluslararası Halkla İlişkiler, Nobel, Ankara, (2005).

 • • Yıldırım Becerikli, S., …ve Halkla İlişkiler: Şeytanın Avukatlığından Arabuluculuğa Bir Disiplinin Eleştirel Analizi, Karınca, Ankara, (2008).

 • Dursun, Ç. ve Yıldırım Becerikli, S. Kadın Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya: Olanaklar, Sorunlar, Çözümler, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, AB Destekli Yayın, Ankara, (2008).

 • Yıldırım Becerikli, S. (ed.) Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi: Eleştirel Bir Kavrayış, Ütopya Yayınları, Ankara, (2011).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Metaforlar Yoluyla Örgüt Kültürünü Anlamak: Örgüt Kültürlerinde ‘Aile ‘ Metaforu Yoluyla İnşa Edilen Toplumsal Cinsiyete İlişkin Bir Değerlendirme”, İletişim Dergisi, 1, 69-96, (1999).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Örgüt Kültürü Oluşumunda Örgüt İçi İletişim ve Kurum İçi Halkla İlişkilerin Rolü: Beğendik A.Ş. Örneği” Selçuk İletişim, 1 (2), 73-89, (2000).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Stratejik Yönetim Planlaması: 2000’li Yıllarda İşletmeler İçin Yeni Bir Açılım” TODAİE Amme İdaresi Dergisi, 33(3), 97-109, (2000).
 • Yıldırım Becerikli, S., “Kriz Anlarında Stratejik Yönetim Planlaması: Turizm Bakanlığı’nın Kriz Çalışmaları Abdullah Öcalan, Deprem ve Leeds-United-Galatasaray Maçı Örnekleri”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi , 1 (1), 59-87, 2000.

 • Yıldırım Becerikli, S., ” Halkla İlişkiler Disiplininin ve Tanımlarının Eleştirel Bir Yaklaşımla Analizi, İletişim Dergisi, 12, 47-66,(2001).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Kurum İçi Halkla İlişkiler Faaliyetleri için Alternatif Bir Yöntem: Sosyodrama” , Selçuk İletişim, 2(3), 138-148, (2002).

 • Yıldırım Becerikli, S.,”Örgütlerde Sosyodrama Kullanımı ve İş Doyumu Düzeyi Arasındaki İlişki: İlkokul Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 113-135, (2006).

 • Yıldırım Becerikli, S.,  “Uluslararası Halkla İlişkiler Alanına İlişkin Bir Tanım ve Model Arayışı”, TODAIE, Amme İdaresi Dergisi, 39 (3), 55-69, (2006).

 • Yıldırım Becerikli, S. ve Kılıç, N.P., “Merkez ve Doğu Avrupa’da Halkla İlişkiler Uygulamaları: Romanya Örneği”, Ancyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2),  89-112, DOI: 10.1501/sbeder_0000000047 (2012).

 • Becerikli, S. (2012). “Sağlık İletişimi Çalışmalarında Alımlama Analizinin Kullanımı: Odak Grup Çalışması Yoluyla Kamu Kampanyaları ve Reklam Metinlerine İlişkin Çapraz Bir Okuma Pratiği”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 11 (43), s:163-177.

 • Becerikli, S. (2013). “Kuşaklararası İletişim Açısından Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: İleri Yaş Grubu Üzerinde Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1 (44) 19-31.

 • Becerikli, S. (2013). “Takım Çalışmaları ve Verimlilik İlişkisi: Karar Alma Süreçlerinin Etkinlik Kazanmasında Liderin Rolü”, Verimlilik Dergisi, 3, 93-116.

 • Becerikli, S. (2013). “Türkiye’de Sağlık İletişimi Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi: Eleştirel Bir Bakış”, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi,  12 (2), 25-36.

 • Becerikli, S. (2013). “Kuşaklararası İletişim Farklılığı: Bilim Teknoloji ve Yenilik Haberleri Üzerinden Bir Odak Grup Çalışması”, Selçuk İletişim Dergisi, 8 (1), s: 5-18.

 • Becerikli, S. (2013). Türkiye’de Bilim Teknoloji ve Yenilik Habercilerinin Profili ve Haber Yapma Pratikleri Üzerine Düşünmek, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 45, 1-18.

 • Becerikli, S. & Bozkurt, N. (2014). A new expansion in the international public Relations: Albania case study. (Uluslararası Halkla İlişkilerde Yeni Bir Açılım: Arnavutluk Örneği). International Journal of Human Science (Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi). 11 (1), doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2846,  p.896-919.

 • A. Yıldırım Becerikli, S., “Eleştirel Yaklaşımlar Çerçevesinden Halkla İlişkiler Disiplinine İlişkin Bir Değerlendirme; Amerika ve İngiltere Örnekleri”, (der) Ayla Okay, Mete Çamdereli, Ece Karadoğan, Halkla İlişkiler Kitabı, İstanbul Üni. Yay. No: 4413, İletişim Fk. Yay. No: 12, Emek Matbaacılık,13-23,İstanbul, (2003).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Örgüt Teorilerinin Halkla İlişkiler Alanına Yansımaları: Paradigmalar, Oyun Teorisi, Sistem Teorisi ve Halkla İlişkiler”, (ed) Y.D.Ertürk, Halkla İlişkiler Alanına Örgütsel Davranış Yansımaları, Nobel Yayınevi, 61-85, Ankara, (2007).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Örgüt Kültürü, Halkla İlişkiler ve Liderlik” (ed) Y.D.Ertürk, Halkla İlişkiler Alanına Örgütsel Davranış Yansımaları, Nobel Yayınevi, 87-106, Ankara, (2007).

 • Becerikli, S. (2010). Polis Halkla İlişkilerinde Nitel Araştırma Tekniklerinin Önemi: Odak Grup Görüşmeleri, Polis ve Halkla İlişkiler, Editör: Yıldız Dilek Ertürk, Kutup Yıldızı Yayınları, s: 375-386.

   

 • Becerikli, S. (2013). “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Kazancı”, Halkla İlişkilerin Kazancı: Geçmiş Eğilimler, Yeni Yönelimler, Ed. Melike Aktaş Yamanoğlu, B.Pınar Özdemir, deki : Ankara, s:179-186

 • Becerikli, S., Kılıç, N.P. (2014). “Yaşlılar ve Teknoloji Kullanımı: Literatürdeki Araştırmalar Üzerinden Bir Değerlendirme”, Yeni Medya: Pratikler Olanaklar, (ed.) Emel Baştürk Akca, Umuttepe Yayınları. s: 45-58.

 • Yıldırım Becerikli, S., “The analysis of using crisis communication activities in media and bioethics perspective towards avian influenza (bird flu): a content analysis over Turkish Press”, Bioethics, Global & Societal Aspects, (ed) C. Susanne, A. Cambron, M.Casado, F.Cascais, T.Papazizi, E. Rebato, M. Salona, A. Sanchez, K. Simitopoulo, M. Szente, J. Toth, N. Xirotiris, ISBN: 978-960-89678-2-3, 445-454, European Association of Global Bioethics, Laboratory of Anthropology D.U.TH.,  Brussels&Komotini, 2007.

 • Yıldırım Becerikli, S., (Can Cengiz’le birlikte) “An Analysis of Breast Cancer over Avon Public Relations Campaign: Breast was Cancer, Not Me!”      , Bioethics, Global & Societal Aspects, (ed) C. Susanne, A. Cambron, M.Casado, F.Cascais, T.Papazizi, E. Rebato, M. Salona, A. Sanchez, K. Simitopoulo, M. Szente, J. Toth, N. Xirotiris, ISBN: 978-960-89678-2-3, 501-511, European Association of Global Bioethics, Laboratory of Anthropology D.U.TH.,  Brussels&Komotini, 2007

 • Yıldırım Becerikli, S., (D.Özkul’la birlikte) “Online Public Relations Campaigns of NGOs  in Turkey: An Inquiry of HAYTAP”, (ed.) Michail Makeenko, Elena Avazoua, Content, Channels and Audiences in the New Millenium: Interaction and Interrelations, Faculty of Journalism Lomonosov Moskow State University, Moscow, Russia, 369-380, 2010.

 • A. Yıldırım Becerikli, S., ve E. Dağtaş, “Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak ‘Cumartesi Anneleri’nin Türk Basını’nda Yer Alışlarına İlişkin Bir Değerlendirme”,  1. Ulusal İletişim Sempozyumu, 249-260, Ankara, 2000.

 • Yıldırım Becerikli, S., “Medyada Kadın Tüketici Kimliği Sunumunun Değişen Yüzü: Omo Kadınlar Kulübü Sayfası, 1. Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, Yeditepe Üniversitesi, Cilt II, 95-103, İstanbul, 2004.

 • Yıldırım Becerikli, S., “Üniversite Kütüphaneciliğinde Halkla İlişkilerin Kullanım Biçimleri Üzerine Bir Tartışma: Yeni İletişim Teknolojilerinin Sunduğu Olanaklar”, ÜNAK Sempozyumu, (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği), Başkent Üniversitesi, Adile Günden Anısına Armağan, 318-328, Ankara, 2007.

 • Yıldırım Becerikli, S., “Örgütlerde Kriz İletişimi: Kuş Gribi (Avien Influenza) Örnek Olayı Analizi”, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli, (2006).

 • Yıldırım Becerikli, S., C.Cengiz., “Hastalıklı Beden İmgesinin Bir Halkla İlişkiler Kampanyası Üzerinden Analizi: “Kanser Olan Mememdi, Ben Değil!”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Merkezi, Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, İstanbul, (2007).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Uluslararası Halkla İlişkiler Eğitiminde Yeni Bir Bakış Açısı: Kişisel Etki ve Kültürel Yorumsamacı Modelin Katkıları Üzerinden Türkiye’deki alan Müfredatlarına İlişkin Bir Değerlendirme”, Halkla İlişkiler Eğitimi Eğilimleri Arama Konferansı, Kocaeli-Gazi Üniversiteleri İletişim Fakülteleri, Kocaeli, (2007).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Neo-Liberalizm, Post-Kapitalizm ve Marka İletişim Süreçlerinin Çocuk Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi”, I. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, “Milenyumda Çocuk ve İletişim”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 645-653, İstanbul, 2003.

 • Yıldırım Becerikli, S., “Çocuk Öykülerinde Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri: Oya ile Kaya Örneği”, II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, “İletişimin Çocuğa Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 977-989, İstanbul, 2003.

 • Yıldırım Becerikli, S., “Türkiye’deki Lisans Düzeyindeki Halkla İlişkiler Eğitimine İlişkin Bir Değerlendirme”, 2nd International Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars, University of Texas, Anadolu University, Istanbul University, Vol.I, 193-219, İstanbul, (2004).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Söze ve Teknolojiye Dayalı Eğitim Arasındaki Mücadele: Sosyodramanın Yetişkin Eğitiminde Kullanımı”, IV. International Educational Technology Symposium, Vol II, 973-977, Sakarya, (2004).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Kişilerarası İletişim ve Liderlik: Duygusal Zekanın Halkla İlişkiler Uzmanlarının Yaklaşımları Üzerindeki Rolü”, II. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, 9-10 Ekim 2008, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 54-59, İzmir (2008).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Halkla İlişkilerde Sosyal Medyanın Kullanımı:Türkiye’deki Belediyelerin Facebook’u Kullanma Biçimleri Üzerine Bir Araştırma”, II. Uluslar arası İletişim Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 157, 939-950, Kırgızistan (2-4 Mayıs 2012).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Damgalama ve Medya: Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlıkların Temsili”, 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3-4 Eylül 2015, PEKOM, İstanbul.

 • Yıldırım Becerikli, S., “Türkiye’de Yaş Ayırımcılığıyla Mücadele: Medya Üzerine Bir Araştırma”, 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3-4 Eylül 2015, PEKOM, İstanbul.

 • Yıldırım Becerikli, S., (A. Altun ve Ş. Y. Özmen’le birlikte), “Energy Efficiency in Turkish Media”, SSHIF 2015 (Social Sciences and Humanities in Focus), 16-18 September 2015, Warsaw, Poland.

 • Yıldırım Becerikli, S.; N. Bozkurt, “Media Portrayals of People With Mental Illness: A Research on Journalism Ethics in Turkey”, SSHIF 2015 (Social Sciences and Humanities in Focus), 16-18 September 2015, Warsaw, Poland.

 • Yıldırım Becerikli, S.; A. Altun ve Ş.Y. Özmen, “Analysis of Energy Efficiency in Magazine Advertisements”, International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 October 2015, Rixos Downtown Antalya-Turkey.

 • Türkiye Kültürel Hakların Desteklenmesi Hibe Uygulamasına Teknik Yardım Projesi,T.C. Kültür Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Projesi, Kamusal Farkındalık Kampanyası Yazımı Konusunda Uzman, 2007.

 • Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin Artırılması Projesi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamusal Farkındalık Kampanyası Uzmanı, 2008.

 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, T.C. Kadının Statüsü Sorunları Genel Müdürlüğü, Atölye Eğitmeni(13.10.2008) ve Kadın Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya: Olanakla, Sorunlar ve Çözümler kılavuz kitabı yazarı (Doç.Dr. Çiler Dursun’la birlikte), 2008.

 • Türkiye’de Bilim Haberlerinin Temsili: 1993-2008, TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı.

 • Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilik Haberlerinin Alımlanması ve Bilim Haberciliğini Geliştirmek, TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, 2011-(devam ediyor)

 • GENOVATE (Transforming organizational culture for gender equality in research and innovation) , FP7-SCIENCE IN SOCIETY-2012-1, EU.

 • Medya ve Enerji: Medyada Enerji Verimliliğini İçeren Metinlerin Analizi, TÜBİTAK, 114K092 No’lu Proje

 • Brian McNair (2002), Politikada Temsil ve Temsilin Politikası: Halkla İlişkiler, Kamusal Alan ve Demokrasi, (çev.) S.Yıldırım Becerikli, (der.) Jacquie L’Etang ve Magda Pieczka, Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, 79-108, Vadi Yayınları, Ankara

 • Magda Pieczka (2002) Kamuoyu ve Halkla İlişkiler, (çev.) S.,Yıldırım Becerikli, (der.) Jacquie L’Etang ve Magda Pieczka, Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, 109-125,Vadi Yayınları, Ankara.

 • Toth, E., (2004) Feminist Teori Halkla İlişkiler Uygulamasını Nasıl Geliştirdi?, (çev.) S.Y. Becerikli, (der.) H.Güz, S.Yıldırım Becerikli, Halkla İlişkilerde Seçme Yazılar: Alana İlişkin Bir Derleme, 155-179, Alban, Ankara, (2004).

 • Ertürk, Y.D., “Örgütsel Davranış Açısından, Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisine, Örgüt Psikolojisi Yelpazesinden Bir Bakış”, Halkla İlişkiler alanına Örgütsel Davranış Yansımaları, (ed.) Y.D. Ertürk, 3-27, Nobel Yayınları, İstanbul, (2007). (M.2’ye yapılan atıf)

 • Ateiga, N., “ Yeni Yüzyılın Felsefesi: Önce İnsan”, Halkla İlişkiler alanına Örgütsel Davranış Yansımaları, (ed.) Y.D. Ertürk, 206-217, Nobel Yayınları, İstanbul, (2007). (G.1’e yapılan atıf)

 • Ateiga, N., “Örgütlerde Mutlak Güç: ‘Motivasyon’”, Halkla İlişkiler alanına Örgütsel Davranış Yansımaları, (ed.) Y.D. Ertürk, 245-254, Nobel Yayınları, İstanbul, (2007). (G.1.’e yapılan atıf)

 • Sungur, M., “İnsan Kaynakları Eğitimi ve Kariyer Yönetiminde Adımlar: Basamakları Çıkarken İnsan”, Halkla İlişkiler alanına Örgütsel Davranış Yansımaları, (ed.) Y.D. Ertürk, 234-244, Nobel Yayınları, İstanbul, (2007) (M.2’ye yapılan atıf)

 • Barutçu, S., Turgut, İ.E., “Buldan Markasının Oluşturulmasında Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi”, Buldan Sempozyumu, 23-24 Kasım, (2006). (M.1’ye yapılan atıf)

 • Gürer, A., “Örgüt Hedeflerine Ulaşma Süreci İçerisinde Örgüt Kültürünün Değiştirilmesi”, Karınca, Sayı: 804, 36-41, (2003). (D.2’ye yapılan atıf)

 • Emhan, A., “Başarılı İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Kavramına Bakış Açısı”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.esosder.org, ISSN:1304-0278, C.6., S.22, 247-258, (2007). (D.3.’e yapılan atıf).

 • Şan, M., “Kalkınma Planlamasında Bilgi Yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı İçin Kurumsal Bilgi Politikası Modeli, Yayın No: 2687, DPT, Ankara, (2005) (D.2’ye yapılan atıf)

 • Odabaş, Ç., “Stratejik Yönetim ve E-Devlet”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 55, 83-93, Ankara, (2004) (D.3’e yapılan atıf).

 • Güner, S., “Stratejik Yönetim Anlayışı ve Kamu Yönetimi”, Türk İdare Dergisi,Sayı: 446, 61-78, (2005) (D.3’e yapılan atıf).

 • Şanlı, T., “İl Ölçeğinde Stratejik Yönetim Uygulamaları”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 452, 63-72, (2006) (D.3’e yapılan atıf)

 • Çalık, T., “Eğitimde Stratejik Planlama ve Okulların Stratejik Planlama Açısından Nitel Değerlendirmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 11, No: 2, 251-268, (2003). (D.3’e yapılan atıf).

 • Asrak Hasdemir, T., “Halkla İlişkiler ve Kamusal İletişim: Sentetik Bir Çerçeve Denemesi”, İletişim, 20, 21-54, (2005). (J.2’ye yapılan atıf).

 • Okay, A., Okay,A. Halkla İlişkiler: Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul, (2001). (L 1’e yapılan atıf).

 • Çolakoğlu, S., Çolakoğlu, E., “Dünya Basınında Türkiye İmajı: Güney Kore Örneği”, Selçuk İletişim, Cilt/Vol 4, No: 1, 141-148, (2005) (D 4’e yapılan atıf)

 • Tengilimoğlu, D., Öztürk, Y., İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, (2004). (M 1 ve M 2’ye yapılan atıf)

 • Karalar, R., “İşletme Yönetiminde Halkla İlişkiler”, Baran Ofset, (2006). (F 2’ye yapılan atıf)

 • Görpe, S ve Çakar, S. “Dünyada ve Türkiye’de Halkla İlişkiler Eğitimine Kültürün Etkisi”, (der) M.Işık ve M.Akdağ, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 95-142, (2009), Konya. (B3’e yapılan atıf)

 • Sezgin, M. “Halkla İlişkiler”, Yüce Medya Yayınları, Konya, (2007), (M1’e yapılan atıf)

 • Yıldırım Becerikli, S. (22 Ekim 2015), “Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar ve Yöntem”, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, İzmir.

 • Yıldırım Becerikli, S., “Halkla İlişkiler Alanı’nın Toplumsal Tarihi”, Virgül, 43,  (2001).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Amerikan Medyası’nda Haber İnşa Süreçleri”, İletişim, 8, (2000).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Radikal Hümanist Bir Örgüt Sosyoloğu; Gareth Morgan”, Virgül, 47, (2002).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Nasıl Okunmalı”, Virgül, 69, (2004).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Halkla İlişkiler ve Etik”, Halkla İlişkiler, AHİD (Ankara Halkla İlişkiler Derneği)Yayın Organı, Sayı: 8, 24-27, (2000)

 • Yıldırım Becerikli, S., “Ulusal İmaj ve Kriz”, Halkla İlişkiler, AHİD Yayın Organı, Sayı: 10, 30-35 (2000).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Halkla İlişkiler ve Etik”, Halkla İlişkiler, AHİD Yayın Organı Sayı: 8, (2000).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Şiddete Hoşgörü Gösteremeyiz”, KaDeFe, KDF (Kadın Dernekleri Federasyonu Yayın Organı), 1, Ankara, (1995).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Kadın Hareketinin Bir Geçmişi Var”, KaDeFe, 1, Ankara, (1995).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Defne”, KaDeFe, 1, Ankara, (1995).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Diz Boyu Kan ve Şiddet”, KaDeFe, 1, Ankara, (1995).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Camille Claudel”, KaDeFe, 2, Ankara, (1995).

 • Yıldırım Becerikli, S., “İlk Türk Kadın Gazeteci Selma Rıza”, KaDeFe , 2, Ankara, (1995).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Şair Nigar Hanım”, KaDeFe , 2, Ankara, (1995).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Pekin Deklerasyonu”, KaDeFe , 4, Ankara, (1995).

 • Yıldırım Becerikli, S., “ İlk Kadın Müzecimiz Seniha Sami”, KaDeFe, 4, Ankara, (1995).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Ana Tanrıça Kybele”, KaDeFe, 4, Ankara, (1995).

 • Yıldırım Becerikli, S., “Sofja Andrejewna Tolstoya, KaDeFe, 4, Ankara, (1995).

 • • Yıldırım Becerikli, S., “Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler (MPR)”, http://www.isguc.org/mpr.phb.

 • • Yıldırım Becerikli, S., “Yeni İletişim Teknolojilerinin Halkla İlişkiler Alanına Yansımaları”, http://isguc.org/arc_view.hpb?ex=120.