« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • RTS302 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Vize ve final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Bu dersin amacı öğrencilerin görsel kültür konusunda araştırma yapma, tartışma ve yazma becerilerinin geliştirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ders, öğrencileri çok çeşitli görüntü, nesne ve alanlara uygulayabilecekleri eleştirel yaklaşımlarla tanıştırmak üzere tasarlanmıştır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Görsel kültür çalışmalarının ne olduğunu ve nasıl bir araştırma alanı gerektirdiğini açıklar.
 • Görsel kültür çalışmalarının sanat tarihi ve kültürel çalışmalarla ilişkisini açıklar.
 • Sanat ve tasarım alanı da dâhil olmak üzere tüm imgelerin tarihsel, toplumsal ve ideolojik işleyiş biçimlerini analiz eder.
 • İmge ile iktidar arasındaki ilişkiyi feminist kuram, sanat tarihi, queer kuramı, kültürel çalışmalar ya da oryantalist söylem vb. çerçevesinde disiplinlerarası bir yaklaşımla analiz eder.
 • Kadınlık ve erkekliğin kültürel inşasını analiz eder.
 • Görüntülerin toplumsal anlamını toplumsal cinsiyet, sınıf, yaş vb. bağlamında analiz eder.
 • ‘Görme’nin sadece biyolojik olmayıp nasıl tarihsel ve kültürel bir olgu olduğunu açıklar.
 • Psikanalitik bir perspektiften iktidar ve hazzın görsel kültürde nasıl işlediğini açıklar.
 • Yeniden üretim teknolojilerinin gelişmesinin imge üzerindeki etkisini açıklar.
 • Görsel imgenin tüketim kültürü içindeki işlevini analiz eder.
 • Bedenin görseli kültür aracılığıyla nasıl bir bilgi nesnesi olarak üretildiğini açıklar.
 • Teknolojik gelişmelerin, temsilin doğasında ne gibi değişikliklere yol açtığını açıklar.
 • Küreselleşmenin görsel kültürdeki etkilerini kültür emperyalizmi, küresel markalama, yerel medya ve diaspora medyası kavramları ışığında analiz eder.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Modern toplumda görsel-işitsel medyanın önemi konusunda bir kavrayışa sahip olur.
 • Başta görsel işitsel alanlarla ilgili olmak üzere tüm toplumsal olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olur; kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • Görsel ve işitsel medyanın üretim süreçlerindeki temel unsurlar ve aşamalar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Görsel-işitsel üretim sürecinde kendisinin ve diğerlerinin gerçekleştirdiği işlere ilişkin değerlendirme yaparak, kendi gelişimine ilişkin sağlam tercihlerde bulunabilir.
 • Her türlü sanat ve kültür etkinliğini takip edebilir ve bunlar hakkında eleştirel bir değerlendirme yapabilir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Görsel kültür ve görsel kültür çalışmalarının tanımlanması
 • 2.hafta Görüntü ve iktidar: İmge ile iktidar arasındaki ilişkinin feminist kuram, sanat tarihi, queer kuramı, kültürel çalışmalar ya da oryantalist söylem vb. çerçevesinde disiplinlerarası bir yaklaşımla analiz edilecektir.
 • 3.hafta İzleyici ve anlam: İzleyicinin görüntüye yönelik farklı okumalarının ortaya koyulacaktır.
 • 4.hafta Bakış ve iktidar: Psikanalitik bir perspektiften iktidar ve hazzın görsel kültürde nasıl işlediğininin açıklanacaktır.
 • 5.hafta Kartezyen perspektifçilikten dijital medyaya: Perspektifin tarihi, gerçeklik miti ve dijital çağda perspektifin yerinin ortaya koyulacaktır.
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Dijital imgenin ontolojisi: Teknolojik gelişmelerin, temsilin doğasında ne gibi değişikliklere yol açtığı tartışılacaktır.
 • 9.hafta Yeniden üretim ve sanat yapıtı: Walter Benjamin'in "Tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği çağda sanat yapıtı" metni eşliğinde yeniden üretim, görsel teknolojiler, kopyalama, sahiplik ve telif hakkı kavramlarının tartışılacaktır.
 • 10.hafta Görsel kültür ve gündelik hayat: İmgelerin gündelik hayatımızı nasıl sarmaladığı açıklanacak, imgeleri onlarla karşılaştığımız bağlam içinde nasıl analiz edeceğimiz üzerinde durulacaktır.
 • 11.hafta Reklam, tüketim kültürü ve haz: Tüketim toplumu, meta fetişizmi vb. Kavramlar ışığında reklamlarda kullanılan görseller analiz edilecektir.
 • 12.hafta Postmodernizm ve görsel kültür: Parodi ve pastiş kavramları tartışılacaktır.
 • 13.hafta Bilimsel bakış: Görsel imgelerin bilimsel kanıt olarak kullanımı üzerinde durulacak, fotoğrafın gerçeklik miti tartışılacaktır.
 • 14.hafta Görsel kültürün küresel akışı: Küreselleşmenin görsel kültürdeki etkileri kültür emperyalizmi, küresel markalama, yerel medya ve diaspora medyası kavramları ışığında tartışılacaktır.
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Sturken, Marita ve Cartwright, Lisa (2009) Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford University Press.
 • Aslan, Umut Tümay (2003) "Görsel Olanı Okumak: Eleştirel Görsel Okur-Yazarlık." İletişim Araştırmaları. 1(1): 39-64.
 • Merleau-Pony, Maurice (2006) Göz ve Tin. İstanbul: Metis.
 • Crary, Jonathan (2010) Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite. İstanbul: Metis, 2001.
 • Benjamin, Walter (2002) “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı.” Pasajlar. İstanbul: YKY (50-86).
 • Berger, John (2011) O Ana Adanmış: John Berger’den Seçme Yazılar. İstanbul: Metis.
 • Barthes, Roland (2011) Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler. İstanbul: Altıkırkbeş.
 • Sontag, Susan (2011) Fotoğraf Üzerine. İstanbul: Agora.
 • Berger, John (2012) Görme Biçimleri. İstanbul: Metis
 • Mitchell, WJT. (2002) “Showing Seeing: a Critique of Visual Culture.” Journal of Visual Culture 1.2 : 165-181.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi