« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLE405 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 5 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilere haftalık olarak bir önceki hafta işlenen konuların kavramlarına ve temel önermelerine ilişkin sorular sorarak, ilgili kavramların kavranıp kavranmadığı gözlenmektedir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Bu dersin amacı, İletişim eğitimi alan öğrencilere haber üretimi, haber metinleri ve haberin alımlanması konularında yapılmış önemli çalışmaları ve yaklaşımları tanıtmak ve bu bilgiler ışığında haber medyasını toplumsal bağlamı içinde ele alarak, günümüz haber üretim süreçlerini tartışmaya açmaktır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Farklı haber kavrayışlarının ardındaki bilimsel paradigmaları ve politik öncülleri ayırt eder.
 • Siyaset, ekonomi ve haber arasındaki bağlantıyı analiz eder.
 • Haber üretim süreci ile haber metni arasındaki politik ve ideolojik bağlantıyı değerlendirir.
 • Haber metninin gazeteci dışındaki kurumsal ve ideolojik belirleyicilerini saptar.
 • Haber metninin ideolojik işleyişini, biçim ve içerik düzeylerinde ayırt eder.
 • Haber üretim sürecinin yapısını ve işleyişini farklı iletişim araçlarına göre ayırt eder.
 • Habercilik işinin nasıl bir etkinlik olduğunu eleştirel ve düşünümsel bir tarzda analiz eder.
 • Farklı bir habercilik yapabilmek için yararlanabileceği dil ve anlatım tekniklerini ayırt eder.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 2: İletişim alanına ve gazetecilik pratiğine özgü kuram ve yöntem bilgisine sahip olur ve bunları kullanır.
 • PY 3: Toplumsal ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü üzerine derinliğine bir kavrayışa sahip olur.
 • PY 15: Kaynaklar, yaklaşım ve yapım/uygulama ile ilgili seçimlerini açıklayabilir ve bu seçimlerin sorumluluğunu üstlenebilir.
 • PY 16: Medya kuruluşunun yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, onun strateji tercihlerini ve yayın politikasını değerlendirir.
 • PY 17: Bir gazeteci olarak kendi gelişimine ilişkin sağlam tercihler yapar.
 • PY 19: Gazetecilik ürünleri ile ilgili niteliğe ilişkin standartlar temelinde kapsamlı ve eleştirel bir değerlendirme yapar ve başkalarının eleştirilerine açık olur.
 • PY 24: Toplumsal sorumluluk ve kamu hizmeti anlayışı zemininde etkili bir gazetecilik biçimi geliştirerek üretim sürecinde yer alır.
 • PY 25: Irkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikalara karşı duyarlı davranarak her düzeyde demokratik yaşam pratiklerini güçlendirmek üzere etkinlikler planlayabilir ve bunları uygulayabilir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Günümüz haber üretim pratiklerini tartışmaya açma ve öğrencilerin önemli gördükleri sorunları sınıf ortamında dillendirmeleri.
 • 2.hafta Liberal basın anlayışının öncülleri olan kuramların anlatılması ve tartışılması.
 • 3.hafta Basın özgürlüğü kavramının tarihsel art yöresiyle birlikte tartışılıp sorgulanması.
 • 4.hafta Siyaset ve haber medyası arasındaki ilişkiyi nasıl düşünmeliyiz konusunda, önceki derslerin bilgilerini dikkate alarak, bir çerçeve oluşturma.
 • 5.hafta Haber sosyolojisi alanında ortaya çıkan belli başlı kuramlara genel bir bakış.
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Haberde gerçekliğin inşasının ne anlama geldiğinin ve fenomenolojik yaklaşımın genel hatlarıyla anlatılması
 • 9.hafta Haber üretimi konusunda yapılan çalışmaların anlatılması.
 • 10.hafta Haber ve temsil sorununun tartışılması
 • 11.hafta Haber metinlerine eleştirel bir bakış geliştirme amacı ile dil ve ideoloji konularının tartışmaya açılması
 • 12.hafta Haber metinlerinde egemen söylemlerin inşası sürecinin örneklerle tartışılması.
 • 13.hafta Haberin okunması, anlamlandırılması ve bilişsel anımsama süreçlerinde yapılan araştırmaların anlatılması
 • 14.hafta Türkiye'de haber sosyolojisi alanında yapılan çalışmalara genel bir bakış ve Batı literatürü ile karşılaştırma
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Dursun, Çiler, (2004), Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi (derl.)Elips,Ankara.(seçme okumalar)
 • Dursun, Çiler (2001), TV Haberlerinde İdeoloji, İmge: Ankara
 • Özer, Ömer, Liberal Basın, Literatürk yayınları, 2010
 • Alankuş, Sevda, İnsan Hakları Haberciliği (ed.) IPS İLetişim Vakfı Yayınları, 2008.
 • J. Keane, (1992). Medya ve Demokrasi. H. Şahin (çev.), İstanbul: Ayrıntı. 1. Bölüm
 • R.A. Hackett, (1998). "Bir Paradigmanın Önemini Yitirişi: Haber Medyası Çalışmalarında Yanlılık ve Nesnellik", İlef Yıllık 1997-1998.
 • Tokgöz, Oya, Temel Gazetecilik, 2009, İmge kitabevi:Ankara
 • Alankuş, Sevda,Kadın Odaklı Habercilik, (ed.) IPS İLetişim VAkfı Yayınları, 2008.
 • Schudson, Michael, "Haber Üretiminin Sosyolojisi", İLEF Yıllık 1994, s.307-326.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi