« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLE122 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 3 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap ve tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Öğrencilerin temel hukuk bilgisi edinmelerini sağlamak.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • 1. Hukukun ne olduğunu tanımlar.
 • 2. Hukukun niteliklerini sıralar.
 • 3. Hukuk normu kavramını açıklar.
 • 4. Hukukun kaynaklarını sıralar.
 • 4.1. Hukukun kaynaklarına ilişkin farklı kuramları ayırt eder.
 • 4.2. Hukukun kaynağı olarak hukuki işlemle hukuki olguyu karşılaştırır.
 • 5. Hukukta biçimsel müspetlik ile sosyolojik müspetlik arasındaki farkı tanımlar.
 • 6. Hukuki işlemden doğan hukuk kaynaklarını sınıflandırır.
 • 7. Hukuki olay ve olgudan doğan hukuk kaynaklarını sınıflandırır.
 • 8. Hak kavramının niteliğini açıklayan kuramları ayırt eder.
 • 9. Hak türlerini sıralar.
 • 10. Hak öznelerini sınıflandırır.
 • 11. Hakların doğması, gelişmesi ve sona ermesi sürecini unsurlarına ayırır.
 • 11.1. Hukuki olay ve hukuki fiil kavramlarını karşılaştırır.
 • 11.2. Hukuki işlemin sosyo-ekonomik işlevini değerlendirir.
 • 11.3. Hukuki işlemin unsurlarını sıralar.
 • 11.4. Hukuki işlemi geçersiz kılan durum ve koşulları açıklar.
 • 11.5. Muhakeme ve hükmün unsurlarını ayırt eder.
 • 11.6. Norm uygulamalarını anlam ve zaman bakımından değerlendirir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-1: Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişin kavranmasını sağlayacak disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY-2: Başta iletişim alanı olmak üzere toplumbilim, hukuk ve siyasetle ilgili kuram ve yöntem bilgisine sahip olur.
 • PY-3: İletişim süreçleri, yapıları ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin tanımı ve genel giriş
 • 2.hafta Hukukun tanımı, nitelikleri
 • 3.hafta "Hukukun normatifliği, kavram olarak hukuk normu. "
 • 4.hafta "Hukukun kaynakları: Ön bilgiler, yaklaşımlar ve “hukukun müsbetliği” (pozitifliği) "
 • 5.hafta "Hukukta biçimsel ve sosyoljik müsbetlik ayrımı; hukukî işlemden doğan kaynaklar. "
 • 6.hafta Ara Sınavlar
 • 7.hafta Ara Sınavlar
 • 8.hafta "Hukukî olay ve olgudan doğan kaynaklar: örf âdet, içtihat ve hukukun genel ilkeleri "
 • 9.hafta "Hak kavramı, Hakkın niteliğini açıklayan teoriler. "
 • 10.hafta "Hak türleri: Mutlak ve Nisbî haklar ayrımı; Hak süjeleri-gerçek kişiler "
 • 11.hafta Hak süjesi olarak tüzel kişilik
 • 12.hafta "Hakların doğması, değişmesi, sona ermesi: Hukukî Olay ve Hukukî Fiil Kavramları "
 • 13.hafta "Hukukî İşlem Kavramı: Ön bilgiler; hukukî işlemin sosyo-ekonomik işlevi, Hukukî İşlemin Unsurları "
 • 14.hafta "Hukukî İşlemin geçersizliği, Normların Anlam ve Zaman Bakımından Uygulanmaları; Muhakeme ve hüküm. "
 • 15.hafta Dönem Sonu Sınavları

KAYNAKLAR

 • "Selâhattin Keyman, Hukuka Giriş, Ankara: Yetkin yayınevi, 3. Baskı, 2005. "
 • Aydın Aybay, Rona Aybay, Hukuka Giriş, İstanbul: İstanbul Bilgi Ün. Yay., 2005.
 • Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2001.
 • Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa: Ekin, 2003.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi