« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLT102 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Vize ve final sınavı
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin dersin okuma listesindeki ilgili haftanın kaynaklarını okuyup okumadıklarını denetlemek üzere soru-cevap, tartışmalara katılım
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Tarih kavramı ile ilgili eleştirel bir perspektif kazandırmak; bilgi, haberleşme, sözlü ve yazılı kültür, kitle iletişim araçları, medya gibi kavramları, bunlarla ilişkili olay ve olguları toplumsal ve tarihsel bağlamları etrafında değerlendirmektir.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Tarih ve tarihyazımı kavramlarını tanımlar.
 • Pozitivist tarihyazımını ve ona yönelen eleştirileri tanımlar.
 • İletişim kavramının genişliğini ayırt eder.
 • İletişim kavramını insanlık tarihinin başlangıcından itibaren dönemleştirir.
 • Sözlü kültür kavramını açıklar.
 • Sözlü ve yazılı kültür arasında karşılaştırma yapar.
 • İletişim tarihinin genel ve bütünlüklü bir yapı içinde anlam kazandığını ayırt eder.
 • Siyasi, iktisadi ve kültürel tarih ile iletişim süreçleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
 • Teknolojik belirlenimcilik kavramını tanımlar.
 • Teknolojik belirlenimciliğe eleştirilerin savlarını sıralar.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY1: Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY2: Halkla ilişkilerin ve reklamcılığın tarih ve bağlam bilgisini değerlendirir ve bu alanlardaki gelişmeleri takip eder.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Tanışma ve dersin tanıtımı
 • 2.hafta Tarih nedir? (Edward H. Carr)
 • 3.hafta “Tarihöncesi” ve ilksel iletişim biçimleri
 • 4.hafta Sözlü kültür/yazılı kültür ayrımı; Kağıt, kitap, matbaa
 • 5.hafta İlk haberleşme sistemleri, ilk gazeteler (Çin, İran, Roma, Osmanlı)
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Aydınlanma ve Endüstri Devrimi: Modern toplumun yükselişi. Evrenselleşme ağları: demiryolu, telgraf ve diğerleri
 • 9.hafta Çağdaş gazeteciliğin kökenleri ve reklam sektörünün gelişimi
 • 10.hafta Elektronik yayıncılık: Televizyon (kamu hizmeti yayıncılığı) Teknolojik determinizmin eleştirisi
 • 11.hafta Sinema ve müzik: endüstri, teknoloji ve kültürel biçim
 • 12.hafta Neoliberalizm ve yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi: Yakınsama
 • 13.hafta Bilim-kurgu: Sosyal devlet ve modern devletin meşruluk temelleri
 • 14.hafta Değerlendirme ve film gösterimi
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Armand Mattelart (2001) İletişimin Dünyasallaşması, çev. Halime Yücel, İstanbul: İletişim.
 • Chris Friedman ve Luc Soete (2003) “Giriş”, Yenilik İktisadı, çev. E. Türkcan, Ankara: TÜBİTAK, 1-27
 • Edward Hallet Carr (2004) Tarih Nedir?, çev. M. G. Gürtürk, İstanbul: İletişim.
 • Eric J. Hobsbawm (2005) Devrim Çağı, çev. B. S. Şener, Ankara: Dost.
 • Fernand Braudel (2005) Maddi Uygarlık. Gündelik Hayatın Yapıları, çev. M.A. Kılıçbay, Ankara: İmge.
 • Gordon Childe [1941] Tarihte neler oldu?, çev. A. Şenel ve M. Tunçay, İstanbul: Alan.
 • Jean-Noel Jeanneney (1998) Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, çev. Esra Atuk, İstanbul: YKY.
 • Raymond Williams (2003) Televizyon, teknoloji ve kültürel biçim, çev. A.U. Türkbağ, Ankara: Dost, 9-26.
 • George Basalla (2010) Teknolojinin Evrimi, Ankara: TÜBİTAK.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi