« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • COM401 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 5 AKTS KREDİSİ
 • İngilizce DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin dersin okuma listesindeki ilgili haftanın kaynaklarını okuyup okumadıklarını denetlemek üzere öğrencilere yaptırılan 5'er dakikalık sunuşlar, tartışmalara katılım
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Ders medya sektörüne ilişkin temel ekonomik kavramları gözden geçirmek,sektörün karar birimlerinin davranış biçimlerini ve piyasa yapısını incelemek, ulusal ve küresel düzlemde ortaya çıkan sosyoekonomik değişmelerin bu yapılar üzerindeki etkilerini çözümlemeye yönelik yaklaşım ve yöntemleri tanıtmak amacını taşımaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Medya endüstrisini iktisadi bir alan olarak tanımanın temellerini açıklar.
 • Medya ürününün niteliklerini açıklar.
 • Medyada üretim süreçlerinin özelliklerini analiz eder.
 • Küresel medyanın iktisadi temellerini açıklar.
 • Medya endüstrisinde çalışma koşullarını, ücretleri ve istihdam yapısını değerlendirir.
 • Medyada küçük üreticilik olarak yerel medyaya dair iktisadi yaklaşımları değerlendirir.
 • Medya piyasasının tekelci yapısını iktisadi açıdan analiz eder.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 1: Yerel, ulusal ve ulus ötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişin kavranmasını sağlayacak disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY 3: Toplumsal ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurma ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü üzerine derinliğine bir kavrayışa sahip olur.
 • PY 5: İletişim yapı ve süreçlerini bilir; ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY 16: Medya kuruluşunun yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, onun strateji tercihlerini ve yayın politikasını değerlendirir.
 • PY 23: Gazetecilik alanında hak ve yükümlülüklerini bilerek çalışma koşullarını eleştirel olarak değerlendirme ve her türlü örgütlü mesleki dayanışmaya hazır olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Derse Giriş ve Genel Tartışma
 • 2.hafta Medya Ekonomisini Anlamak: Klasik Ekonomi Politik, Marksist Ekonomi Politik ve Neoklasik Ekonomi Yaklaşımları
 • 3.hafta Medya Ekonomisi: Kapsamı ve Kavramlar
 • 4.hafta Medya Sektörü: Bir İktisadi Sektör Olarak Medya
 • 5.hafta Medya Ürünü: Nitelikleri ve Özellikleri
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Medyada Üretim Süreçleri: Maliyetler ve Ölçek Ekonomileri
 • 9.hafta Medya Sektörünün Piyasa Yapısı: Tekelleşme
 • 10.hafta Medya Sektörü-Kitap, Dergi ve Gazete: Dün ve Bugün
 • 11.hafta Medya Sektörü-Radyo, Film ve TV: Dün ve Bugün
 • 12.hafta Medya Sektörü ve Küreselleşme: Küresel Medya ve Yabancı Sermaye
 • 13.hafta Medya Sektörü ve Yeni İletişim Teknolojileri: Üretim, Tüketim ve Bölüşüm
 • 14.hafta Medyada Emek Süreçleri: Ücretler, Çalışma Koşulları ve Çalışma İlişkileri, Vasıf ve Denetim ve Medyada Küçük Üreticilik: Yerel Medya
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Alexander, A, Owers, J., Carveth, R., Hollifield, A. ve Greco, A. (2004) Media Economics: Theory and Practice, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Albarran, A. B. (2002) Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts, Iowa: Iowa State Press.
 • Tonak, A. (2007) Aman Piyasalar: İktisat, Küreselleşme ve Medya, İstanbul: Kalkedon
 • Özsever, A. (2004) Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci, Ankara: İmge.
 • Wayne, M. (2008) Marksizm ve Medya Araştırmaları, İstanbul: Yordam

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi