« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • HİL420 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Seçmeli DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 3 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek olay inceleme
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin derse ve ders sırasındaki tartışmalara katılımı değerlendirilecektir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %30 Ara sınav
 • %70 Final

DERSİN AMAÇLARI

Sözlü, yazılı ve görsel kültürün temel özelliklerinden hareket ederek, görsel kültürün en önemli unsurlarından biri olan reklam metinleri ve görsellerini tarihsel bağlam üzerinden analiz etmek ve eleştirel görsel okur yazarlık perspektifi kazandırmak bu dersin amacını oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Sözlü, yazılı ve görsel kültürün temel özelliklerini tanır.
 • Reklamı tanımlar.
 • Reklamın ekonomi, siyaset ve kültürel düzlemlerle ilişkisini özetler.
 • Tarihsel dönemlerine göre reklamın yazılı ve görsel unsurlarının özelliklerini karşılaştırır.
 • Reklama ilişkin eleştirel görsel okur yazarlık becerisi kazanır.
 • Reklamdaki unsurları kategorize eder.
 • Reklamlardaki unsurlar arasında neden sonuç bağını kurar.
 • Çözümleme yöntemlerine göre reklamı ırkçı, cinsiyetçi ve ayırımcı politikalar perspektifinden eleştirir.5.3. Reklamlardaki unsurlar arasında neden sonuç bağını kurar.
 • Çözümleme yöntemlerine göre reklamı ırkçı, cinsiyetçi ve ayırımcı politikalar perspektifinden eleştirir.
 • Reklamcılıkta toplumsal sorumluluğun nasıl sergileneceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY7: İletişim ve medya alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olur; kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • PY24-Irkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikalara karşı duyarlı davranır.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Reklam Çözümlemesine Giriş Görmenin önem kazanması ve sözün düşüşü
 • 2.hafta Eleştirel Görsel Okur-Yazarlık
 • 3.hafta Reklam Analizinde Kullanılan Yöntemler ve Örnek Analizler
 • 4.hafta Göstergebilimsel analiz ve Marksist analiz
 • 5.hafta Feminist analiz, Toplumbilimsel analiz
 • 6.hafta Reklamlarda Anlam ve İdeoloji
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta ARA SINAVLAR
 • 9.hafta Reklam-Kültür İlişkisinin Tüketim Toplumu Üzerinden Kurulması
 • 10.hafta Teknoloji ve Kadın: (Bilişim Teknolojileri Reklâmlarında Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri)
 • 11.hafta Kozmetik Reklamlarında Kadın Temsili
 • 12.hafta Reklamlarda 'sınıf' olgusu: Tüketim Kültüründe Reklamlarla Belirlenen Yeni Toplumsal Kimlikler (Toplumbilimsel ve Marksist Eleştiri )
 • 13.hafta Otomobil Reklamları, Saat Reklamları, Kredi kartı Reklamlarının Analizi
 • 14.hafta Globalleşme ve Tüketim Kültürü, Reklam-Marka İlişkisi
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Barhes, Roland (2005). Göstergebilimsel Serüven, 4.baskı, YKY yayınları, İstanbul.
 • Baudrillard, Jean (2004), Tüketim Toplumu, 2. basım, Ark yayınları, İstanbul.
 • Burton, Gareme (1195), Görünenden Fazlası, Çeviren; Nefin Dinç, Alan Yayıncılık, İstanbul
 • Botton, Alain (2005), Statü Endişesi, 3.baskı, Sel yayınları, İstanbul.
 • Ellul, Jacques (2004), Sözün Düşüşü, 2. basım, Paradigma yayınları, İstanbul.
 • Elden, Müge – Ulukök, Özkan – Yeygel, Sinem (2005) , Şimdi Reklamlar, 2.baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Fiske, John (2003), İletişim Çalışmalarına Giriş, 2. baskı, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
 • Altınel, Halime Yücel 'Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı, İletişim Araştırmaları Galatasaray Üniversitesi Akademik yayını, Aralık 2004.
 • Klein, Naomi (2002), No-Logo, 3.basım, Bilgi yayınları, Ankara.
 • Wernick, Andrew (1996), Promosyon Kültürü Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım, 1.basım, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara. *
 • Williamson, Judith (2001), Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, 1.basım, Ütopya yayınları, Ankara*
 • Williamson, Judith (1998), Kadın Bir Adadır: Dişilik ve Sömürgecilik,(der) Tania Modleski, Eğlence İncelemeleri, Metis yayınları:İstanbul. *
 • Pells, Richard (2001), 20.Yüzyılda Küresel Kültür Miti ve Tehditi: Modernizmden Film Endüstrisine, Küreselleşme ve Modernleşme Sürecinde Kültürel Kimlik, Konrad Adenauer Vakfı Yayınları
 • Aslan, Umut Tümay 'Görsel Olanı Okumak: Eleştirel Görsel Okur-Yazarlık', İletişim Araştırmaları, 2003,1(1)*
 • Altınel, Halime Yücel 'Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı, İletişim Araştırmaları Galatasaray Üniversitesi Akademik yayını, Aralık 2004.
 • Tellan, Derya (2009). Reklamcılık: Bakmak ve Görmek, Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Canbaz Yavuz, Şahinde. (2007). Reklamları İzlediniz. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi