« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLT312 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 5 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, örnek olay inceleme
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Sınavlar dışında öğrenci, düzenli olarak derse katılım ve ödevlere gösterdiği özen üzerinden değerlendirilecektir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Siyasal iletişimi tarihsel gelişim süreci içerisinde ana akım ve eleştirel boyutlarıyla ele alarak, liberal demokrasilerde siyasal iletişimin kurumsallaşmasını ve geçirdiği dönüşümü tanımlamak.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları açıklar.
 • Siyasal iletişimin temel aktörlerini ayırt eder.
 • Farklı siyasal iletişim kavrayışlarını açıklar.
 • Bilgi ve belge kaynakları olarak kütüphanelerden yararlanma yollarını tanır.
 • Çeşitli ortamlarda not tutabilir.
 • Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını ayırt eder.
 • İletişim özgürlüğü ve basın özgürlüğü arasındaki farkları açıklar.
 • Liberal demokrasilerde siyasal iletişimin tarihsel gelişimini ve kurumlaşma sürecini açıklar.
 • 1950 sonrasında siyasal iletişimin akademik bir alan olarak gelişiminin evrelerini tanır.
 • Yeni liberal ekonomi politikalarla siyasal iletişimdeki yeni eğilimler arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Siyasal iletişimde uzmanların ve profesyonellerin rolünü değerlendirir.
 • Siyasal karar alma süreçlerinin uzmanlaşmasının sonuçlarını yorumlar.
 • Seçim kampanyalarının profesyonelleşmesinin getirdiği sonuçları değerlendirir.
 • Siyasal iletişim, yeni toplumsal hareketler ve iletişim özgürlüğü arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
 • Bilgi ve iktidar dağılımı süreçlerinin uluslararası boyutlarını açıklar.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 1: Yerel, ulusal ve ulus ötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY-2: Başta iletişim alanı olmak üzere toplumbilim, hukuk ve siyasetle ilgili kuram ve yöntem bilgisine sahip olur.
 • PY 3: Toplumsal ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü üzerine derinliğine bir kavrayışa sahip olur.
 • PY 5: İletişim yapı ve süreçlerini bilir; ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY 25: Irkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikalara karşı duyarlı davranarak her düzeyde demokratik yaşam pratiklerini güçlendirmek üzere etkinlikler planlayabilir ve bunları uygulayabilir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin tanıtımı, akış ve öğrencilerden beklentiler
 • 2.hafta Siyasal İletişim ve Siyasal Aktörler: Tanımlama ve Kavramlaştırma, Siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantılar
 • 3.hafta Siyasal iletişimin akademik örgütlenme içindeki gelişimi ve farklı siyasal iletişim kavrayışları
 • 4.hafta Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi
 • 5.hafta Tekelleşmenin iletişim ortamında yaygınlık kazanması ve kamu hizmeti yayıncılığı
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Siyasal örgütlerin iletişimi uzmanlık alanı olarak görme eğilimleri
 • 9.hafta Meşruluk ve yönetememe krizi tanımlarında siyasal iletişim.Yeni Toplumsal Hareketler ve demokratik katılım olanakları
 • 10.hafta Siyasal Kampanya ve Reklamların Seçmen Üzerinde Etkisi
 • 11.hafta Siyasetçilerin İmajı ve Siyasal Uzmanlar
 • 12.hafta Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda kamusal alan ve kamuoyu
 • 13.hafta Sosyo psikolojik bir kavram olarak kamuoyu ve kamuoyu araştırmaları
 • 14.hafta Medyatik siyaset ve siyasetin teatralleşmesi
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Eser Köker, Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Vadi Yayınları, Ankara, 1998.
 • John Keane, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı Yay., 1993
 • Brian Mc Nair, An Introduction to Political Communication, 3.bs. Routledge, London, 2003.
 • Nuran Yıldız, Türkiye’de Siyasetin Yeni Biçimi: Liderler, İmajlar, Medya, Phoenix, Ankara, 2002, s.113-147
 • E. Noelle-Neumann, Kamuoyu: Suskunluk Sarmalının Keşfi, Dost Yay, Ankara, 1998.
 • Süleyman Irvan (Der.), Medya, Kültür, Siyaset, Ark Yay., 1997.
 • Eser Köker, Beybin Kejanlıoğlu, “2002 Seçim Kampanyalarında Ulusal Basın”, İletişim Araştırmaları, 2004, 2 (1): 42-72.
 • Fatih Keskin, Politik Profesyoneller ve Uzmanlar, De Ki, Ankara, 2010.
 • Fatih Keskin, Pınar Özdemir (derl.) Halkla İlişkiler Üzerine, Dipnot, Ankara, 2009.
 • Thomas Meyer, Medya Demokrasisi, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2002.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi