« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLE101 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 5 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin dersin okuma listesindeki ilgili haftanın kaynaklarını okuyup okumadıklarını denetlemek üzere soru-cevap, tartışmalara katılım
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Bu ders, bir disiplin olarak Siyaset Bilimi’nin sınırlarını tanıtmayı, diğer sosyal bilim disiplinleriyle ilişkisini anlatmayı hedeflemektedir. Derste, politika, güç, iktidar ve otorite kavramlarının tanıtılması ve bu kavramların iletişim disipliniyle ilişkilerinin açıklanması amaçlanmaktadır. İletişim bilimleri öğrencilerine siyaset bilimi formasyonu kazandırmak üzere tasarlanan bu ders, öğrencilere modern devleti tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirebilecekleri ve toplum-siyaset ilişkilerini yorumlayarak analiz edebilecekleri temel kavramsal birikimi kazandırmayı hedeflemektedir.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Siyasetin farklı anlamlarını ayırt eder.
 • Siyaset Biliminin temel kavramlarını tanır.
 • Bir akademik disiplin olarak siyaset biliminin “bilimleşme” sürecini tanımlar.
 • Siyaset Bilimine özgü yöntemleri tanır.
 • Siyaset Bilimi içindeki kuramsal yaklaşımları açıklar.
 • Modern devletin gelişim sürecini açıklar.
 • Devlet kavramını farklı yaklaşımlar açısından tanımlar.
 • Feodal yönetim, mutlak yönetim ve anayasal yönetim arasındaki farkları tanımlar.
 • Yönetimsel değişimle toplumsal, tarihsel ve ekonomik gelişmeler arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Egemenlik kavramını tarihsel-toplumsal bağlam içinde tanımlar.
 • Monarşi, mutlakıyet, diktatörlük ve faşizm kavramlarını karşılaştırır
 • Aydınlanma, bireycilik, liberalizm ve toplum sözleşmesi kavramlarını karşılaştırır.
 • Modern devletin gelişimi içinde sınıfsal hareketlerin rolünü ayırt eder.
 • Sınıf kavramını tanımlar.
 • Marksist sınıf anlayışını açıklar.
 • Modern devletin ortaya çıkışını etkileyen sınıfsal dinamikleri açıklar.
 • Sanayi toplumu, kapitalizm ve modern devlet arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
 • Liberal devletin anayasal biçimini ve egemenlik ilkesini tanımlar.
 • Ulus-devleti açıklar.
 • Milliyetçilik anlayışlarını tarihsel bağlamları içinde karşılaştırır.
 • Sosyal devleti açıklar.
 • Modern devletin meşruluk temellerini tanımlar.
 • Yurttaşlık, demokrasi, meşruiyet, oydaşma (consensus) kavramları arasındaki ilişkileri açıklar.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY1: Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY2: Halkla ilişkilerin ve reklamcılığın tarih ve bağlam bilgisini değerlendirir ve bu alanlardaki gelişmeleri takip eder.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Siyasetin farklı anlamları ve unsurları
 • 2.hafta Siyaset Bilimin akademik örgütlenme içindeki yeri
 • 3.hafta Siyaset Biliminde yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar
 • 4.hafta Modern devletin oluşumuna olanak sağlayan toplumsal ve siyasal gelişmeler: Feodalizm
 • 5.hafta Modern devletin oluşumuna olanak sağlayan toplumsal ve siyasal gelişmeler: Mutlak rejimler
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Kapitalist toplumsal ilişkilerin içinde biçimlenen modern devletin özellikleri
 • 9.hafta Liberal devletin anayasal biçimi ve egemenlik ilkesi
 • 10.hafta Ulus-devlet ve milliyetçilik anlayışları
 • 11.hafta Ulus-devlet ve milliyetçilik anlayışları
 • 12.hafta Sosyal devlet ve modern devletin meşruluk temelleri
 • 13.hafta Bilim-kurgu: Sosyal devlet ve modern devletin meşruluk temelleri
 • 14.hafta Değerlendirme

KAYNAKLAR

 • Kapani, Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yay., Ankara.
 • Kışlalı, Ahmet Taner, Siyaset Bilimi, İmge, Ankara.
 • Poggi, Gianfranco, Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
 • Beck, Ulrich, Siyasallığın İcadı, İletişim, İstanbul, 1999.
 • Bauman, Zygmunt, Siyaset Arayışı, Metis, İstanbul, 2000.
 • Hobsbawn, Eric, Devrim Çağı,Dost Kitabevi, Ankara, 1995.
 • Hobsbawn, Eric, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı, İstanbul, 1993.
 • Moore, Barrigton, Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri, İmge yay.,Ankara,2002.
 • Theodor Adorno, “Aldous Huxley ve Ütopya.”, Edebiyat Yazıları. Orhan Koçak; Sabir Yücesoy (çev.), İstanbul, Metis: 2004.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi