« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLE219 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 3 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, örnek olay inceleme.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Öğrencinin derse katılımı değerlendirmeye katılacaktır.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Sosyal psikolojinin Tutum, algı, güdü, propaganda, iletişim, roller, grup, sosyalleşme, kültür, kişilik, dil, kolektif etkileşim ve sosyal hareketler, kent ve çevresel psikoloji gibi temel kavramlarını tanımlar.
 • Sosyal psikolojinin temel kuramlarını tanır.
 • Sosyal psikolojideki temel olguları özetler.
 • Deneyim ve davranışların referans çerçevesini açıklar.
 • Çeşitli psikolojik olaylardaki faktörler arası ilişkileri değerlendirir.
 • Deneyimin yapılandırılmasında yer alan dayanakları ve dayanaklardaki kültürel farklılıkları yorumlar.
 • Sosyal psikolojideki egemen ve eleştirel paradigmanın görüşlerini karşılaştırır.
 • Endüstriyel yapıyla sosyal psikolojinin ilişkisini yorumlayabilir.
 • Sosyal psikolojik çözümlemede ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaları eleştirir.
 • Kamusal alandaki tartışmaların sosyal psikolojik yönlerini eleştirel bir perspektiften yorumlar.
 • Kamusal alandaki tartışmaların teori-pratik bütünlüğünü çözer.
 • Yeni iletişim teknolojilerinin sosyal psikolojik etkilerini değerlendirebilir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY1: Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişe dair disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY-2: Başta iletişim alanı olmak üzere toplumbilim, hukuk ve siyasetle ilgili kuram ve yöntem bilgisine sahip olur.
 • PY-7: Başta görsel işitsel alanlarla ilgili olmak üzere tüm toplumsal olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olur; kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Sosyal Psikolojinin Temel Kavramlarına Giriş
 • 2.hafta Tutum, Algı, Güdü, Propaganda, İletişim, Roller, Grup, Sosyalleşme, Kültür, Kişilik, Dil gibi kavramlar üzerindeki tartışmaların özeti
 • 3.hafta Sosyal Psikoloji Kuramları
 • 4.hafta Sosyal Psikoloji Kuramları
 • 5.hafta Sosyal Psikolojide Egemen Bilimsel Paradigmanın Sorunları: Eleştirel Sosyal Psikolojiye Doğru
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Endüstri-sosyal psikoloji ilişkisi: Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Hawthorne Deneyleri ve Sosyal Psikolojide Sosyal Darwinizm, Irkçılık ve Soykırım Düşüncesinin Kökenleri (Galton’un zeka ölçüm testleri ve sınıf aidiyeti üzerine kurduğu bağlantı)
 • 9.hafta Siyaset ve Sosyal Psikoloji araştırmaları bağlantısı üzerinden bir yaşam öyküsü; Muzaffer Şerif’in Sosyal Psikolojiye katkıları (Bir liyakat yemininin ardından; 1950 öncesi sınıf temelli araştırmalardan 1950 sonrası grup temelli araştırmalara yöneliş)
 • 10.hafta Sosyal Psikolojide Temel Olgular (Deneyim ve Davranışların Referans Çerçevesi, Çeşitli Psikolojik Olaylardaki Faktörler Arası ilişkiler, Deneyimin Yapılandırılmasında Yer Alan Dayanaklar, Dayanaklarda Kültürel Farklılıklar)
 • 11.hafta İnsanlararası Etkileşim ve Bu Etkileşimin Ürünleri: Grup Yapısı ve Normlar
 • 12.hafta Dil ve İletişim (Konuşma algısı, gramerin psikolojisi, psikolinguistlerin çalışmaları, beyin ve dil, dil ve toplumsal cinsiyet)
 • 13.hafta Siyasal Tutumların ve Öğrenmenin Dinamikleri Üzerinden Yürüyen Araştırmalar
 • 14.hafta Kollektif Etkileşim ve Sosyal Hareketler (Güçlü Sosyal Davranışlar, Önemli Faktörler, Koşullar, Büyük Sosyal Hareketlerde Ortaya Çıkan Yeni Değerler) ve Kent ve Çevresel Psikoloji (Gürültü, Kişisel Alan, Kalabalık, Kalabalıkla ilgili kuramlar, Mimari Tasarım, Kentte Yaşam
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Metin İnceoğlu (2004). Tutum Algı İletişim. Elips:Ankara.
 • J.L. Freedman, D.O. Sears, J.M. Carlsmith (2003), Sosyal Psikoloji, Çev.Ali Dönmez, İmge Yayınları, Ankara.
 • Muzaffer Şerif, Carolyn W. Şerif (1996) Sosyal Psikolojiye Giriş I-II, Çevirenler: Mustafa Atakay, Aysun Yavuz, Sosyal Yayınlar, İstanbul
 • Michael A. Milburn (1998) Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, Çevirenler: Ali Dönmez, Veli Duyan, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Alaaddin Şenel (1984) Irkçılığın Psikolojik, Sosyal Psikolojik, Psikanalitik Açıklamaları, Irk ve Irkçılık Düşüncesi, Bilim ve Sanat, Ankara, s: 136-142.
 • Clifford T. Morgan (1995) Dil ve İletişim, Psikolojiye Giriş, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Ankara.
 • Sibel A. Arkonaç, Sosyal Psikolojide İnsanları Anlamak (2008) Sosyal Psikoloji, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Sertan Batur, Ersin Aslıtürk, “Sakıncalı Psikoloji”-Muzaffer Şerif Başoğlu ve Sadrettin Celal Antel’in Görevlerinden Uzaklaştırılmaları Örneğinde Politika ve Psikoloji İlişkisi (www.geocities.com/tfpsikoloji/batur/04.htm)
 • Muzaffer Şerif Başoğlu (1943), Psikoloji Karşısında Irkçılık, Yurt ve Dünya, 4 (25), 7-13 (www.geocities.com/tfpsikoloji/serif/01.htm)
 • Muzaffer Şerif Başoğlu (1943) Irk Psikolojisi Münasebetiyle Ordinarius Profesör M. Şekip Tunç’a, Adımlar, 1 (4), 128-129 (www.geocities.com/tfpsikoloji/serif/02.htm)
 • Melek Göregenli, Sosyal Psikolojiden hareketle sosyal bilimlerde olgu-değer ilişkisi üzerine düşünceler (www.geocities.com/tfpsikoloji/goregenli/02.htm)
 • Ersin Aslıtürk, A(Sosyal) Psikoloji: Carla’nın hikayesi ve kurtuluş yolları, (www.geocities.com/tfpsikoloji/aslitürk/04.htm)
 • Salih, Güney, (2009). Sosyal Psikoloji. Ankara: Nobel Yayınları.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi