« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • İLT104 DERSİN KODU
 • BAHAR DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 3 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Vize ve final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

 

Fotoğrafın farklı kullanım alanlarını tanıyarak fotoğraf anlatısını teknik, estetik, toplumsal, tarihsel ve ideolojik açılardan değerlendirebilmelerini sağlamaktır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Fotoğrafın doğasına hâkim olan ontolojik kökenleri açıklar. Fotoğrafın bulunuşundan bu yana geçirdiği evrimi açıklar.
 • Fotoğraf aracını farklı ifade biçimleri olarak kullanan çağdaş fotoğrafçıları karşılaştırır.
 • Fotoğraf alanındaki çeşitli stillerin farkını ayırt eder.
 • Fotoğrafın farklı kullanım alanlarını tanımlar.
 • Basın fotoğrafını tanımlar.
 • Belgesel ve sosyal belge fotoğrafını tanımlar.
 • Reklam ve tanıtım fotoğrafını tanımlar.
 • Sanat fotoğrafını tanımlar.
 • Fotoğrafın farklı kullanım alanlarına ilişkin örnek verir.
 • Basın fotoğrafına ilişkin örnek verir.
 • Belgesel ve sosyal belge fotoğrafına ilişkin örnek verir.
 • Reklam ve tanıtım fotoğrafına ilişkin örnek verir.
 • Sanat fotoğrafına ilişkin örnek verir.
 • Fotografik öğelerin en uygun biçimde nasıl bir araya getirileceğini açıklar.
 • Fotoğraf anlatısını estetik, toplumsal, tarihsel ve ideolojik açılardan analiz eder.
 • Fotografik görüntü üretim sürecinde, düşünce, üretim ve sonuç arasındaki bağın hangi ifade biçimleri aracılığıyla nasıl sağlandığını tartışır.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-2: Başta iletişim alanı olmak üzere toplumbilim, hukuk ve siyasetle ilgili kuram ve yöntem bilgisine sahip olur.
 • PY 6: İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur.
 • PY 9: Asıl öneme sahip bilgiyi seçerek gazeteciliğin gerektirdiği farklı tarzlarda, uygun bir dille ve etkili bir gazetecilik biçimi içinde sözcük, ses, görsel imge gibi farklı bileşimler içinde yapılandırabilir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Fotoğraf Aracının Doğası
 • 2.hafta Teknik : Fotoğraf Makinesi ve yardımcı gereçlerin, fonksiyonlarının, değişkenlerinin (alan derinliği, hareketin kontrolü, odak uzunluğu, film duyarlılığı vb.) tanıtılması, kareleme yöntemleri ve bu yöntemler aygıt ve gereçleri ile müdahaleler.
 • 3.hafta Kompozisyon ve Fotoğrafı Okumak: Sabit görüntünün kompozisyonu, temel kompozisyon kuralları işlenecek, fotoğraf anlatısının estetik, toplumsal, tarihsel ve ideolojik açılardan nasıl çözümleneceği konusuna giriş yapılacaktır. Fotoğraf ve gerçeklik ilişkisi tartışılacaktır.
 • 4.hafta Erken Dönem Sanat Fotoğrafı (1) 1850-1917
 • 5.hafta Erken Dönem Sanat Fotoğrafı (2) 1917-1950
 • 6.hafta Haber Fotoğrafı (foto-röportaj): Haber fotoğrafçılığı kavramının gelişimi. 1930’lu yıllardan günümüze uzanan Foto-Röportaj kavramı ve uygulamaları örnekleri ve bu bağlamda fotografik olarak güncel olanın ifade tarzları
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta ARA SINAVLAR
 • 9.hafta Belge Fotoğrafı: Tarihsel Görsel Belleğin oluşumunda fotoğrafın önemi Belge Fotoğrafçılığı kavramı çerçevesinde tartışılmaktadır. Bu bağlamda özellikle 20.yy’nin ilk yarısı ve ikinci yarısının ilk dönemlerinde kurumsal ve bağımsız olarak çalışan belgesel fotoğrafçıların örneklerine yer verilmektedir.
 • 10.hafta Portre Fotoğrafı: Portre Fotoğrafçılığı kavramı, kavramın sanatsal kökenleri ışığında tartışılacaktır. Fotoğraftaki klasik portre tarzının beslendiği ontolojik kökenler, geleneğin Klasik, Rönesans, Rokoko, Barok, Romantik, Neo-Klasik ve modern sanat akımlarındaki izleri ile örneklenmektedir. Portre fotoğrafında konu edilen kişinin idealleştirilmesi, uzamın kullanımı, aydınlatmanın işlevi gibi içeriğe ve biçime dair uygulamalar örnekler üzerinde tartışılmaktadır.
 • 11.hafta Alternatif Yaklaşımlar: 1970’ler ile konu ve ifade biçimleri açısından çeşitlenen fotoğraf uygulamaları aktarılmaktadır. 60’lı yılların sonunda yaşanan toplumsal hareketlerle, çeşitlenen sosyal ve kültürel alandaki radikal değişimlerin fotoğraf üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Sınıf, ırk, cinsiyet tartışmalarının fotografik anlamda nasıl ifade edildiği tartışmalar ile yorumlanmaktadır.
 • 12.hafta Ajans Fotoğrafçılığı: 20.yy ikinci yarısında görsel malzemeye yazılı basında duyulan ihtiyaçla paralel olarak büyüyen Ajans Fotoğrafçılığı kavramı tartışılmaktadır. Kurumsal olarak ya da büro bazında faliyet gösteren ajansların çalışma alanları örneklerle tanımlanmaktadır. Ajans fotoğrafçılığının önemi çağın en önemli ajanslarından olan Magnum ajansı özelinde tartışılmaktadır.
 • 13.hafta Türkiye’de Fotoğraf: Genel bir başlık çerçevesinde Türkiye’de Çağdaş fotoğraf uygulamaların beslendiği evrensel ve yerel eğilimler aktarılmaktadır. Çağdaş Türk fotoğrafçılarını çalışmalarının sosyal, kültürel alandaki değişimlerden nasıl olarak etkilendiği ve bu sürecin çalışmalarına nasıl yansıdığı tartışılmaktadır.
 • 14.hafta Sosyal Belge: Çağdaş Belge geleneğinin anlatıldığı derslerin ilkinde, özellikle 1950’li yıllardan itibaren değişime uğrayan belgeleme deneyimleri ve alanla ile ilgili farklı ifade biçimleri tanımlanmaktadır. Bu bağlamda seçilen fotoğrafçıların farklı biçimlerde, lokal konulara odaklanan belgeci fotoğrafçıların, evrensel ifade biçimlerini nasıl yakaladıkları tartışılmaktadır.
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • ZORUNLU KAYNAKLAR
 • Bate, David, Fotoğraf: Anahtar Kavramlar, De Ki.
 • Sontag, Susan; Fotoğraf Üzerine; İstanbul, Altıkırkbeş
 • İSTEĞE BAĞLI OKUMALAR
 • Berger, John; O Ana Adanmış; John Berger’den seçme yazılar, İstanbul, Metis
 • Barthes, Roland; Camera Lucida; Fotoğraf Üzerine Düşünceler, İstanbul, Altıkırkbeş
 • Berger, John; Görme Biçimleri; Metis
 • Kılınç, Levend, Fotoğrafa Başlarken, Dost
 • Benjamin, Walter, Pasajlar, YKY
 • Alfred Stieglitz / Aperture Masters Of Photography
 • Paul Strand / Aperture Masters Of Photography
 • Marc Riboud / Photographs At Home And Abroad

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi