« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • COM301 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 3 DERS SAATİ
 • 5 AKTS KREDİSİ
 • İngilizce DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Vize ve final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

‘İletişim Kuramları 1’ dersi, iletişim alanında geliştirilen kuramları genel sosyal teori çerçevesinde ele alıp açıklayarak öğrencilerin, iletişim alanının kurumsallaşmasının boyutlarını kavramalarını sağlamayı hedeflemektedir.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • İletişim alanını tanımlar.
 • İletişim, kitle ve kitle iletişim kavramlarını tanımlar.
 • İletişim, kitle ve kitle iletişim kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Kitle toplumu geleneğini açıklar.
 • Kitle kültürü kavramını tanımlar.
 • Kitle iletişim araştırmalarının gelişimini bu gelişmelere eşlik eden toplumsal-politik gelişmeler ışığında değerlendirir.
 • Kitle iletişim alanında geliştirilen temel kuramları dönemselleştirerek açıklar.
 • Güçlü etki dönemini açıklar
 • iki aşamalı akış ve kanaat önderleri kavramlarını açıklar.
 • Yönetsel ile eleştirel perspektifin karşılaşmasını ve ayrışmasını değerlendirir.
 • Kitle iletişim araçlarının uzun vadeli etkilerini değerlendirir.
 • İzleyici odaklı araştırmaları açıklar.
 • Normatif medya kuramlarını açıklar.
 • Liberal yaklaşım ile eleştirel yaklaşımı karşılaştırır.
 • Eleştirel ekonomi politik yaklaşımını açıklar.
 • Liberal yaklaşımın iletişim alanına bakışını değerlendirir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-2: Başta iletişim alanı olmak üzere toplumbilim, hukuk ve siyasetle ilgili kuram ve yöntem bilgisine sahip olur.
 • PY 5: İletişim yapı ve süreçlerini bilir; ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY 7: İletişim ve medya alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz edebilme becerisine sahip olur, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin tanıtımı
 • 2.hafta iletişim”, “iletişim ve medya çalışmaları”, “kitle iletişim araçları” ve “iletişim kuramları” kavramlarının değerlendirilmesi ve iletişim kuramlarına ilişkin yapılan dönemleştirme ve sınıflandırmalar
 • 3.hafta iletişim”, “iletişim ve medya çalışmaları”, “kitle iletişim araçları” ve “iletişim kuramları” kavramlarının değerlendirilmesi ve iletişim kuramlarına ilişkin yapılan dönemleştirme ve sınıflandırmalar
 • 4.hafta İlk dönem iletişim araştırmaları (Lewin, Hovland, Laswell, Lazarsfeld’in ilk dönem çalışmaları, Shannon ve Weaver)
 • 5.hafta İki aşamalı iletişim akışı, kanaat önderleri ve sınırlı etki araştırmaları (Katz ve Lazarsfeld)
 • 6.hafta ARA SINAVLAR
 • 7.hafta ARA SINAVLAR
 • 8.hafta Kültürel Göstergeler ve ekme/yetiştirme tezi (Gerbner, Morgan ve Signorielli)
 • 9.hafta Gündem Koyma ve Suskunluk Sarmalı kurmaları (McCombs, Shaw ve Noelle-Neumann)
 • 10.hafta Kullanımlar ve Doyumlar kuramı (Blumler, Herzog, Katz, McQuail)
 • 11.hafta “imparatorluk ve iletişim araçları”, “araç mesajdır” ve “küresel köy” tezleri (Innis ve McLuhan)
 • 12.hafta “kültürel emperyalizm” ve “medya emperyalizmi tezleri” (Schiller ve Mattelart)
 • 13.hafta Propaganda Modeli (Chomsky ve Herman)
 • 14.hafta Genel değerlendirme
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Lang, Kurt (2005). “İletişim Araştırmaları: Kökenleri ve Gelişmesi.” Kitle İletişim Kuramları içinde. Der. Ve Çev. Erol Mutlu. Ankara: Ütopya Yayınevi. sf. 27-41.
 • Mutlu, Erol (2005a). “İletişim Çalışmaları Alanına Aykırı Bir Bakış: Bir Üst-İletişim Olarak İletişim Çalışmaları.” Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya içinde. Ankara: Ütopya Yayınevi. sf. 28-49.
 • Mutlu, Erol (2005b). “Kitle İletişim Kuramları ve Türkiye’de Basın-Yayın Eğitimi.” Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya içinde. Ankara: Ütopya Yayınevi. sf. 50-74.
 • Swingewood, Alan (1996). Kitle Kültürü Efsanesi. Çev. Aykut Kansu. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 17-29.
 • Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. 2. baskı. Çev. Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları (“İletişim Kuramları” bölümü sf. 21-41.
 • Mattelart Armand ve Michele Mattelart (1998). İletişim Kuramları Tarihi. Çev. Merih Zıllıoğlu. İstanbul: İletişim yayınları. sf. 29-45.
 • Hovland, Carl I. Ve Walter Weiss 1992) “Kaynağın Güvenilirliği ve Haberleşmenin Etkinliği Üzerindeki Etkisi.” Kitle Haberleşmesi Teorilerine Giriş. Der. Ünsal Oskay. s. 237-259.
 • Gitlin, Todd (2008). “Medya Sosyolojisi: Egemen Paradigma.” İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar içinde. Çev. Hakan Tuncel ve Emek Çaylı. Der. Sevilay Çelenk. Ankara: De Ki Yayınları sf. 19-65.
 • Noelle-Neumann, Elisabeth (2002). “Suskunluk Sarmalı Kuramı’nın Medyayı Anlamaya Etkisi.” Medya Kültür Siyaset. Der. Süleyman İrvan. 2. Basım. Ankara: Alp Yayınları. sf. 379-391

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi