« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • GZT305 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 4 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Bu derste öğretim elemanının anlatımını desteklemek üzere ders içerikleri powerpoint sunum olarak gösterilecektir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Bu ders, Türkiye basın tarihini, önemli dönüm noktaları, dönemler ve kırılmalar açısından irdelemeyi amaçlar.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Basının toplumsal rolü hakkında bilgi sahibi olur.
 • Türkiye’de basının rolü ve işlevini ekonomi-politik yaklaşım açısından değerlendirir.
 • Türkiye basın tarihindeki önemli gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Türkiye basın tarihinin çeşitli dönemlerini bütünlüğü içinde değerlendirir.
 • Türkiye basın tarihinde kırılmalar ve değişimleri ayırt eder.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY 3: Toplumsal ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü üzerine derinliğine bir kavrayışa sahip olur.
 • PY 4: Gazetecilik alanının özgül tarihsel koşullarını Türkiye toplumsal tarihi bağlamında ayırt edebilir.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Ders, uygulanacak sınav yöntemi ve kaynaklara ilişkin olarak bilgi verilmesi
 • 2.hafta Siyasal iktidar kavramı (hatırlatma)
 • 3.hafta Osmanlı topraklarındaki ilk basımevleri ve süreli yayınlar
 • 4.hafta Osmanlılar tarafından kurulan ilk basımevi ve ilk Osmanlı gazetesi: Takvim-i Vekayi
 • 5.hafta 1860 sonrası gazeteciliği. Siyasal iktidarın basını denetlemek amacıyla yaptığı ilk yasal düzenlemeler (Âli Kararname, 1864 tarihli Matbuat Nizamnamesi, vs.)
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta I. Meşrutiyet öncesinde Yeni Osmanlıların yurt dışındaki gazetecilik faaliyetleri. I. Meşrutiyetin ilanı ve Kanun-i Esasi (İlk Anayasa) Dönemi
 • 9.hafta II. Abdülhamit Dönemi basın rejimi ve gazetecilik faaliyetleri
 • 10.hafta Bir muhalefet aracı olarak “Jön Türk Basını” – II. Meşrutiyet basını
 • 11.hafta I. Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi
 • 12.hafta Milli Mücadele Dönemi basını
 • 13.hafta Cumhuriyetin ilanı ve ilk yıllarda kurulmaya çalışılan siyasal rejimin bir siyasal araç olarak basını kullanması
 • 14.hafta Tek Parti Döneminde basın rejimi
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • A.D. Jeltyakov, Türkiye’nin Sosyo-Politik ve Kültürel Hayatında Basın (1729-1908 Yılları), BYGM Y. (Tarihsiz)
 • Ahmet Oktay, Toplumsal Değişme ve Basın (1960-1986 Türk Basını Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma), BFS Y., 1987.
 • Ali Gevgilili, Türkiye’de Yenileşme Düşüncesi, Sivil Toplum ve Atatürk, Bağlam Y., 1990. ı
 • Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Yurt Y., 1986.
 • Hasan Refik Ertuğ, Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, Cilt 1, İstanbul Üniversitesi Y., 1970
 • Hıfzı Topuz, Türk Basın Tarihi, Gerçek Y., 1973.
 • İhsan Ilgar (der.) Mütareke’de Yerli ve Yabancı Basın, Kervan Y., 1973.
 • Kemal Karpat, Türk Demokrasi tarihi (Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller), İstanbul Matbaası, 1967.
 • Orhan Koloğlu, Basımevi ve Basının Gecikme Sebepleri ve Sonuçları, Gazeteciler Cemiyeti Y., 1987.
 • Orhan Koloğlu, Miyop Çörçil Olayı, Yorum Y., 1986.
 • Orhan Koloğlu, Takvim-i Vekayi, ÇGD Y., 1981.
 • Selim Nüzhet Gerçek, Türk Gazeteciliği, İstanbul, 1931.
 • Sina Akşin, İttihat ve Terakki ve Jön Türkler, Gerçek Y., 1980.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi