« Ders Kataloğuna Geri Dön
 • RTS105 DERSİN KODU
 • GÜZ DERSİN DÖNEMİ
 • Zorunlu DERSİN STATÜSÜ
 • 2 DERS SAATİ
 • 3 AKTS KREDİSİ
 • Türkçe DERSİN DİLİ
 • LİSANS PROGRAM
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, video gösterimi
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
Vize ve final sınavı; derse katılım
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • %40 Ara sınav
 • %60 Final

DERSİN AMAÇLARI

Avrupa, Amerika ve Türkiye özelinde yayıncılık tarihini ana hatlarıyla tanımlayarak yayıncılığa özgü temel kavramları (teknoloji, mevzuat, izleyici, sahiplik vb.) birbiriyle ilişkilendirerek değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 • Yayıncılığın tarihini Avrupa ve Amerika özelinde açıklar.
 • Kamu hizmeti yayıncılığı ile özel yayıncılığı karşılaştırır.
 • Küreselleşme ile medya endüstri arasındaki ilişkiyi kurar, bu bağlamda ulusaşırı medya şirketlerinin faaliyet alanlarını değerlendirir
 • Yayıncılık, telekomünikasyon ve bilişim alanlarındaki yöndeşme olgusunu tarihsel olarak değerlendir.
 • Türkiye’de yayıncılığın tarihini açıklar.
 • TRT’nin tarihini ana hatlarıyla özetler.
 • TRT yayıncılığından özel yayıncılığa geçiş dönemini ayırt eder.
 • Medya sahipliği ile medya içeriği arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
 • Radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin düzenlemeleri açıklar.
 • Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığına ilişkin temel kanunları ve yönetmelikleri ayırt eder.
 • Kamu hizmeti yayıncılığına ilişkin düzenlemeler ile özel yayıncılığa ilişkin düzenlemeleri karşılaştırır.
 • AB yayıncılık mevzuatı ile Türkiye’de yayıncılık mevzuatını ana hatlarıyla karşılaştırır.
 • Yayıncılık alanında kullanılan teknolojileri tanır.
 • Karasal yayıncılık, uydu ve kablo yayıncılığı arasındaki farkları ayırt eder.
 • Dijital yayıncılığın özelliklerini açıklar.
 • Pay-TV, pay-per-view, video-on-demand, geniş-bant iletişim, IPTV, mobil iletişim gibi kavramları tanımlar.
 • İzleyici kavramını tanımlar.
 • Rating ve share kavramlarını tanımlar.
 • İzleyici ölçümlerinin nasıl yapıldığını açıklar.
 • Reklam verenler ile yayın içerikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

DERSİN KARŞILADIĞI PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • PY-1: Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişin kavranmasını sağlayacak disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur.
 • PY-3: İletişim süreçleri, yapıları ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY-4: Modern toplumda görsel-işitsel medyanın önemi konusunda bir kavrayışa sahip olur.
 • PY-5: Güncel görsel-işitsel medya endüstrisini oluşturan teknolojik araçlar ve süreçler hakkında bilgi sahibi olur ve alanın temel araçlarını kullanır.
 • PY-6: Görsel ve işitsel medyanın üretim süreçlerindeki temel unsurlar ve aşamalar hakkında bilgi sahibi olur.
 • PY-19: Medya kuruluşunun stratejik seçenekleri ve editoryal politikalarını değerlendirebilir.
 • PY-26: Çalışacağı mecranın izleyici-dinleyici yapısının ve üretim hedeflerinin bilincinde olur.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ

 • 1.hafta Dersin tanıtımı ve tanışma.“People’s Century” belgeselinin televizyonun 20. yüzyılda yaşamı nasıl etkilediğini anlatan “Picture Power” bölümü.
 • 2.hafta “People’s Century” belgeselinin “Picture Power” bölümü gösterimin devamı.
 • 3.hafta Radyo yayıncılığı: Batı Avrupa’daki kamu hizmeti anlayışı, ABD’de yayıncılığın ticari bir faaliyet olarak gelişimi.
 • 4.hafta Televizyon yayıncılığının ilk dönemleri,1980'ler ve 1990'lar boyunca yaşanan temel gelişmeler, yeni yayıncılık teknolojilerinin gelişmesi, neoliberal politikalar, “deregülasyon”, kamu hizmeti yayıncılarına yönelik tehditler.
 • 5.hafta Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi. Düzenleyici kuruluşlar ne yaparlar, neye yararlar, neden varlar? Türkiye’de radyo televizyon alanına ilişkin düzenlemeler, kanunlar ve yönetmelikler.
 • 6.hafta VİZE SINAVLARI
 • 7.hafta VİZE SINAVLARI
 • 8.hafta Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığının tarihi, TRT’nin kuruluşu, gelişimi, yapısı, bugünkü konumu ve sorunları.
 • 9.hafta Türkiye’de ticari yayıncılığa geçiş, özel yayıncıların ortaya çıkışı, frekans spektrumuyla ilgili sorunlar. Türkiye’de medya sahipliğinin özellikleri, medya endüstrisi, Çukurova, Ciner ve Doğan medya gruplarının yapısı.
 • 10.hafta Ulusaşırı medya şirketlerinin faaliyet alanları, globalleşme/medya bağlantısı. Global medya endüstrisinin yapısı, medyada ölçek ekonomisi.
 • 11.hafta Yayıncılıkta mülkiyet-içerik ilişkisi. Medya çalışanlarının durumu. Video gösterimi: “The Insider” filmi.
 • 12.hafta Televizyoncular” kimdir? Yayın kuruluşlarının yapısı, yayıncılar ve işletmeciler, yayın akışlarının hazırlanması, yayının yürütülmesi. Yayınlar kime seslenir; televizyona göre izleyici kimdir? Yayın modelleri, narrowcast/broadcast ayrımı, pazar fragmentasyonu kavramı. Yerel ve bölgesel yayınlar.
 • 13.hafta Yayıncılıkta izleyici cephesi. İzleyici ölçümleri nasıl yapılıyor? Rating ve share gibi kavramlar neyi açıklıyor? Dijital teknoloji izleyicinin konumunu nasıl değiştiriyor?
 • 14.hafta Yeni yayıncılık teknolojileri (dijital televizyon, pay-TV, pay-per-view, video-on-demand, geniş-bant iletişim, IPTV, mobil iletişim) ve yayıncılığın geleceği.
 • 15.hafta FİNAL SINAVLARI

KAYNAKLAR

 • Çaplı (2001) Televizyon ve Siyasal Sistem. İmge:Ankara.
 • Çaplı ve Tuncel (2005) "Türkiye" Avrupa'da Televizyon: Düzenleme, Politikalar ve Bağımsızlık, EUMAP:Ankara, s. 193-259.
 • Kejanlıoğlu, Adaklı ve Çelenk (2001) Medya Politikaları. İmge:Ankara.
 • Kejanlıoğlu (2004) Türkiye'de Medyanın Dönüşümü. İmge:Ankara.
 • Mutlu (1999) Televizyon ve Toplum. TRT:Ankara.
 • Yılmaz (2006) İdarenin Görsel-İşitsel İletişim Alanındaki İşlevi. İmaj:Ankara.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi