Fakülte Hakkında

Engelsiz İLEF’e doğru…

Türkiye, Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 2009 tarihinde aldığı 27288 sayılı kararla “Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme”ye taraf oldu.


Sözleşmeyle, engelliğe ilişkin konuların sürdürülebilir kalkınmayla ilgili stratejilerin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmasının önemine vurgu yapılırken, engellilerin toplumun refah ve çeşitliliğine yaptıkları ve yapabilecekleri olumlu katkılar ile engellileri insan haklarını ve temel özgürlükleri tam kullanmaya ve topluma tam katılmaya teşvik etmenin onların toplumsal aidiyetlerine, toplumun insani, sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına ve yoksulluğun azalmasına katkıda bulunacağı kabul edildi. Taraf devletler sözleşmede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için acil, etkin ve uygun tedbirleri almayı taahhüt ederken aynı zamanda “engelli bireylerin kapasiteleri ve katkılarına ilişkin bilinç yaratmak”, bunu yaparken “tüm kitle iletişim araçlarında engellilerin Sözleşme’nin amacına uygun bir yaklaşımla tanımlanmasını cesaretlendirmek” için de irade beyanında bulundu.


Yükseköğretimle ilgili yasal düzenleme ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü adıyla, 03.06.2011 tarihli 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca oluşturuldu.


Protokolün “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 6. Maddesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükümlülükleri arasında (c maddesi); “Engellilere yönelik ulaşılabilirlik düzenlemelerinin, Bakanlık desteğinde hazırlanan ve Türk Standartları Enstitüsü Kurumu tarafından onaylanan standartlara bağlı kalınarak, üniversitelerde hayata geçirilmesi yönündeki faaliyetleri teşvik etmek” vurgusuna yer aldı.


Eşit, erişilebilir ve engelsiz yaşam bir insan hakkıdır.

Kişiyi engelli kılan, fiziksel organlardaki farklılıklar değil düzenleme ve önyargılardan oluşan toplumsal bariyerlerdir. Engelsiz bir yaşam, kişinin farklılıklarını bir engel haline getiren her türlü somut ve soyut sınırlamaların ortadan kalkmasından geçer. Kişiyi engelli yapan çevresel düzenleme ve tutumların değişmesi halinde, bireyin fiziksel ve zihinsel farklılıkları engel değil insan çeşitliliğinin bir sonucu haline gelecektir.


Erişilebilirlik, engelsiz yaşamın temel yöntemidir ve ayrıcalık değil haktır.

Herhangi bir alanda yapılan düzenlemenin engelli bireylerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılması demek olan erişilebilirliği sağlamanın ön şartı, öncelikle farklılıklarının bir anormallik ve eksiklik olmadığını benimseme bilincine sahip olmasıdır. Bir yazının mürekkep baskılı okunması kadar Braille alfabesiyle okunması da aynı derecede normal karşılandığında içselleştirme gerçekleşmiş olacaktır.


Eşitlik; kişilerin farklılıklarından dolayı ayrı muamelelerle karşılaşmamaları demektir.

Doğaldır ki her bireyin farklı fiziksel ve zihinsel özelliği vardır ve bunların gerek avantaj gerekse dezavantajları söz konusudur. Ancak bireyler bu özellikleri nedeniyle farklı muamelelere uğrayıp ayrımcılık yaşıyorsa orada eşitsizlik vardır. Bu bağlamda engellilere yapılan da bir ayrımcılıktır.


Engellilere yapılan eşitsiz muameleler, farklılıkları nedeniyle ayrımcılığa uğrayan toplumun diğer kesimlerinden ayrı tutulamaz. Ayrımcılık her grup için bir insan hakkı ihlalidir. Bu nedenle toplumsal eşitsizlikler tüm kesimlere tanınabilecek haklarla ortadan kaldırılmalıdır.


Engelsiz İLEF’e doğru…

Türkiye’nin lisans eğitimi veren ilk iletişim okulu olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak işte tam da bu sebeplerden dolayı engelli öğrencilere yönelik çalışmalara ağırlık vermektedir.


Bu bağlamda öncelikle Fakültemizin fiziki koşulları engelli öğrenci ve bireyler için elverişli hale getirildi. Rampalar, engelli tuvaleti, kılavuz çizgiler, asansör vb düzenlemelerin yanı sıra ders materyallerinin dijitale aktarılması gibi gereklilikler titizlikle yerine getirilmeye devam ediyor.


Fakültemiz Engelsiz Birim Koordinatörü Uzman Hatice Kurt, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi İLAUM ve İşaret Dili Tercümanı Oya Tanyeri ile bir sosyal sorumluluk projesi geliştirerek Anıtkabir web sayfasındaki bazı içeriklerin engelsiz versiyonlarını gerçekleştirdi. Üniversitemiz bülteninde de yer alan bu çalışma 10 Kasım 2016 tarihinde Atatürk’ün ölüm yıldönümünde internette yayımlandı.


Ayrıca Ankara Üniversitesi’nin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Uyum Programı çerçevesinde ilk kayıt olan öğrencilere gösterilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının üç gün boyunca yaklaşık 8 bin yeni öğrenciye izlettirdiği Yeni Yönetmelik Videosu’nun işitme engelliler için altyazı ve işaret dili ile çeviri prodüksiyonları yine birim koordinatörlüğümüz tarafından Fakültemiz stüdyolarında akademik personelimiz tarafından gerçekleştirildi.

 

Yönetim

Önceki Dekanlar
Fotoğraf İsim / Soyisim Dönem
Fakülte Sekreteri

Telefon:
Faks
Adres:
Email:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi