Fakülte Hakkında

1965 yılında UNESCO’nun ve Gazeteciler Cemiyetinin katkılarıyla Basın Yayın Yüksek Okulu olarak kurulan İletişim Fakültesi (İlef), Türkiye’de alanında üniversite düzeyinde dört yıllık eğitim veren ilk kurumdur.Basın Yayın Yüksek Okulu, 1992 yılında İletişim Fakültesine dönüştürülmüştür.

 

Fakültenin akademik kadrosu iletişim alanının farklı dallarında çalışan ve alana özgün katkılar sunan 100 öğretim elemanından oluşmaktadır. Yaklaşık 1700 öğrencisi bulunan İlef, her yıl ortalama 150 mezun vermektedir.

 

İLEF, öğrencilerinin bilgiyi yaşamlarıyla ilişkilendirebilmesini hedefler. Kuramın, yöntemin ve pratiğin birbiriyle olan bağını içselleştirmiş, donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.  Bu doğrultuda, radyo stüdyosu, kısa film ve belgesel atölyesi, fotoğraf atölyesi, reklam atölyesi, Görünüm öğrenci gazetesi ve FM 91 frekansından yayın yapan Ankara Üniversitesi Radyosu (Radyo İlef) ile öğrencilere kendilerini geliştirebilmeleri için olanaklar sunar. Fakültedeki iki sinema salonu, bilgisayar laboratuarı ve kütüphane de öğrencilerin hizmetindedir.

 

İlef, mezun olan öğrencilerini gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, radyo, televizyon ve sinema alanlarına kazandırmakta; alanında öncü olan Fakülte,  yürüttüğü yüksek lisans ve doktora programlarıyla diğer iletişim fakültelerinin öğretim elemanı  gereksinimlerini de karşılamaktadır.

 

İletişim Fakültesi üç bölümden oluşmaktadır:

 • Gazetecilik
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Üniversite sınavında yapılan bölüm tercihini, fakülteye girdikten sonra değiştirme olanağı yoktur; ancak öğrencilerin diğer bölümlerden ders almaları mümkündür.  Fakültede yürürlükte olan ders programları, esnek  bir formasyonu amaçlamakta ve öğrencinin farklı ilgi alanlarında yoğunlaşabilmesine olanak sağlamaktadır.

BYYO'dan ilef'e

İletişim Fakültesi’nin öyküsü, Kasım 1965’de Basın ve Yayın Yüksek Okulu (BYYO) ile başlar. Basın özgürlüğü ve basına nitelikli eleman yetiştirme fikirlerinin yeşerttiği “bir gazetecilik okulu” açma düşüncesi, gazeteci Metin Toker ve basın özgürlüğü konusunda doktorasını Strasbourg Üniversitesinde tamamlayan Dr. Hıfzı Topuz’u bir araya getirir. UNESCO ve Gazeteciler Cemiyeti de katkıda bulunur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine teklif götürülür. Fakültede, Prof. Dr. Bahri Savcı, Doç. Dr. Şerif Mardin, Doç. Dr. Mümtaz Soysal, Doç. Dr. Bülent Daver ve derslerinde basın özgürlüğüne özellikle yer veren Doç. Dr. Nermin Abadan’dan oluşan beş kişilik bir komisyon çalışmaya başlar. Komisyona Araştırma Görevlisi Erdoğan Güçbilmez asistanlık yapar. Ayrıca UNESCO’nun yardımıyla, Avrupa’da gazetecilik fakültesi oluşmasında öncü bir rol oynayan Belçikalı Prof. Clausse da bir sömestr boyunca Ankara’ya gelir ve komisyonla birlikte kurulacak olan yüksek okulun ders programlarını hazırlar.


Kasım ayında Türkiye’nin basın yayın alanında dört yıllık eğitim veren, üniversite düzeyindeki ilk kurumu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu adıyla açılır. İlk Müdür, Prof. Dr. Fahir H. Armaoğlu’dur. Eğitim öğretim, iki bölümle sürdürülmektedir: Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ve Radyo ve Televizyon Bölümü. 1988 yalında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ayrı olarak ilk öğrencilerini kabul eder ve ilk öğrencilerini 92 yılında verir.


O dönemde okulun kendine ait bir binası yoktur. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin içinde ayrılmış iki sınıfta dersler başlar. Şimdiki binasına taşınması birkaç yılı bulacaktır.


70’ler gerek ders programının, gerekse eğitici kadrosunun geliştiği bir dönem olur. Genel formasyon dersleri SBF’nin akademik kadrosu ile yürütülürken meslek derslerinin yürütülmesi için, o dönemde aralarında özellikle gazetecilik sektöründe ön plana çıkmış isimlerden yararlanılır. Bir basımevi kurulur. 1974 yılında kurulan bu basımevi, kapandığı 1993’e kadar hem SBF’nin hem de BYYO’nun kitaplarını yayınlar, öğrencilerin basım teknolojisi ile ilgili bilgilerinin artırılmasına katkı sağlar.


70’li yılların sonunda UNESCO’dan sağlanan teknik yardımla radyo stüdyosu ve televizyon-sinema biriminin temelleri atılır. 1976’da öğrenciler ilk filmlerini çekerler. Filmin adı: “Ladik 76”dır.


Basın ve Yayın Yüksek Okulu, 6 Kasım 1982’de SBF’den ayrılarak doğrudan Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir kuruma dönüşür. İlk lisans üstü eğitim 1986’da başlar. 80’ler özellikle meslek eğitiminin gereksinim duyduğu uygulama olanaklarının geliştiği bir dönem olur. İlk öğrenci uygulama gazetesi olan Görünüm, ilk sayısıyla Ocak 1981’de okuyucularıyla buluşur. Radyo Stüdyosu 1982’de ilk kapalı devre radyo yayınına başlar.


Basın ve Yayın Yüksek Okulu Temmuz 1992 tarihinde İletişim Fakültesi’ne dönüşür. Bu durum, hem eğitim kadrosunun genişlemesinin önünü açar hem de ders programlarının gelişmesini teşvik eder. Artık üç bölüm vardır: Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema. Bu geçiş sürecinde okulun Müdürü ve Dekanı Prof. Dr. Oya Tokgöz’dür.


Bu dönemde, fakültenin çıkardığı Görünüm gazetesi tipo tekniğinden ofsete geçer. Bilgisayarda tasarlanmaya başlar. 1993’de yeni ekipmanlarla kapalı devre televizyon yayınları yapılır. Aynı günlerde ilk radyo yayını 100 Watt’lık bir verici ile havaya çıkar ve Ankaralılara sesini duyurur. Radyo Radyo adıyla FM 97,5 bandından yayın yapan istasyonun resmi açılışı 22 Kasım 1994’de yapılır. Daha sonra çeşitli yasal ve işletme sorunları nedeniyle yayını durdurulan Radyo Radyo, Ocak 1998’de FM 105.8 frekansıyla yeniden yayına başlar. Ancak aynı sorunlar nedeniyle, kalıcı yayına 2005’te geçilir. Bugün FM 91.0 bandından gerçekleştirilen yayın, Ankara Üniversitesi Radyosu Radyo İlef adıyla yalnızca Ankara’da değil, sayısı 90’ı bulan yabancı ülkede internet üzerinden zevkle dinlenmekte ve dinleyici sayısını her geçen gün artırmaktadır.


Fakültede Esin Öngören Radyo Stüdyosu adıyla Radyo Atölyesi, Televizyon Atölyesi, Reklam Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, iki sinema salonu, bilgisayar laboratuvarı, Görünüm Gazetesi, Ankara Üniversitesi Radyosu Radyo İlef, Mahmut Tali Öngören Sinema Salonu, Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi eğitim için hizmet vermektedir. Pek yakında geçilecek olan yeni Fakülte binası daha çağdaş bir eğitim için olanak sağlayacaktır.


İletişim Fakültesi 2009’dan bu yana İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte beş yıllık iletişim eğitimi vermekte, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programlarıyla yeni öğretim elemanlarının yetişmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye’de iletişim alanında dört yıllık eğitim veren ilk yüksek öğretim kurumu Basın ve Yayın Yüksek Okulu, öğretim kadrosunun gücüyle her zaman öncü olmuştur. Şevket Evliyagil, Oya Tokgöz, Aysel Aziz, Ahmet Taner Kışlalı, Mahmut Tali Öngören, Ünsal Oskay, Nermin Abadan Unat gibi Türkiye’de iletişim alanının akademik bir disiplin olarak varlığı için öncü olan isimleri bünyesinde barındıran okul, bugünün hocalarını ve medya profesyonellerini yetiştirmiş, geleceğin kilometre taşlarını döşemeye devam etmiştir.


İlef bugün de, alanında dört yıllık eğitim veren ilk kurum olarak üstlendiği öncülük görevini aynı kararlılıkla sürdürmekte ve altı bini aşkın mezununa yenilerini eklemenin gururunu yaşarken, yüksek lisans ve doktora programlarıyla yeni öğretim elemanları yetiştirerek yarını kucaklamaktadır.

 

Misyon & Vizyon

Çekirdek ve temel iletişim becerilerine sahip, bu becerilerini çoklu ortamlara taşıyabilen, mesleki pratiklerinde kamu yararını gözeten, dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilecek iletişimciler yetiştiren, öncü bir eğitim, araştırma ve uygulama odağı olmak.


Çekirdek beceriler: Mesleğin geçmişte ve halen kullanılan, gelecekte de devam edecek olan becerileridir

 • Doğru ve gerekli bilgiye ulaşabilmek, bilgileri ayıklayabilmek, bağlamına oturtabilmek ve önemine göre süzebilmek
 • Yaratıcı olmak ve yarattıklarını başkalarına ilgi çekici biçimde sunabilmek
 • İletişimin toplumsal etkilerini ve toplumsal boyutlarını anlayabilmek, toplumsal konularda yeterli arka plan bilgisine sahipolmak
 • Özgüvenli, rahat, girişken ve yürekli olabilmek

Temel beceriler: Bireysel iletişim yetenekleridir

 • Türkçeyi iyi kullanabilmek
 • En az bir yabancı dile sahip olmak
 • Görsel, işitsel algılama ve ifade becerisi yüksek ve sanatsal ilgilere sahip olmak
 • Empati (bireylere ve kendinden farklı olan gruplara yönelik) kurabilmek, öğrenmeye açık olmak

Çoklu ortam becerileri: İletişim teknolojilerinin gelişimi doğrultusunda mesleğin yerine getirilebilmesi için ortaya çıkmakta olan ek becerilerdir

 • Çoklu ortam okuryazarlığına sahip olmak
  • Mesleğin gerektirdiği yeni donanımları, yazılımları, ortamları kullanabilmek
 • Yeni medyalar ve benzeri platformlar için üretim yapabilmek
 • Seslendiği kesimlerle ve bireylerle çoklu ortam platformlarında etkileşim içinde olabilme eğilimini kazanmış ve onlara hizmet ilgisine sahip olmak
 • Sektörel yöndeşme sürecinin toplumsal boyutları konusunda arka plan bilgisine sahip olmak

Mesleki pratiklerde kamusal yarar:

 • Dar çıkarlardan (bireysel, ticari, siyasi vb.) bağımsızlık
 • Öncelikle topluma karşı sorumlu olmak, kamusal hizmeti önemsemek
 • Sosyal ve mesleki haklarının bilincinde olmak

Eleştirel bakabilmek: Dünyayı eşitlik ve kültürel çeşitlilik doğrultusunda dönüştürebilecek entelektüel donanıma sahip olmak

 • Toplumsal sorunlara bütüncül bakabilmek
 • İçinde yaşadığı toplumu ve dünyayı sorgulayabilmek

Yönetim

Dekan

Abdülrezak Altun

Prof. Dr.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
Dekan Yardımcıları

Fatih Keskin

Doç. Dr.

Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı Halkla İlişkiler
Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı Halkla İlişkiler
Yönetim Kurulu

Abdülrezak Altun

Prof. Dr.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

S. Ruken Öztürk

Prof. Dr.

Bölüm: Radyo, Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalı Sinema

Nurcan Törenli

Prof. Dr.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı Bilişim
Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı Halkla İlişkiler

Fatih Keskin

Doç. Dr.

Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı Halkla İlişkiler

Melike Aktaş

Doç. Dr.

Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı Halkla İlişkiler

Cenk Saraçoğlu

Doç. Dr.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı Genel Gazetecilik
Fakülte Kurulu

Abdülrezak Altun

Prof. Dr.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Haluk Geray

Prof. Dr.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı Basın Yayın Tekniği

S. Ruken Öztürk

Prof. Dr.

Bölüm: Radyo, Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalı Sinema
Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı Bilişim

Nurcan Törenli

Prof. Dr.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı Bilişim

Gökhan Atılgan

Prof. Dr.

Bölüm: Gazetecilik
Anabilim Dalı Genel Gazetecilik

Melike Aktaş

Doç. Dr.

Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı Halkla İlişkiler

Özgür Yaren

Doç. Dr.

Bölüm: Radyo, Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalı Fotoğrafçılık ve Grafik
Bölüm: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı Halkla İlişkiler

Eren Yüksel

Yrd. Doç. Dr.

Bölüm: Radyo, Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalı Sinema
Önceki Dekanlar
Fotoğraf İsim / Soyisim Dönem
Prof. Dr. Fahir ARMAOĞLU 18 Mart 1965 - 25 Kasım 1965
Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL 26 Kasım 1965 - 29 Aralık 1965
Prof. Dr. Reşat AKTAN 30 Aralık 1965 - 1 Kasım 1968
Prof. Dr. Feyyaz GÖLCÜKLÜ 11 Kasım 1968 - 26 Ocak 1970
Prof. Dr. İlhan ÖZTRAK 27 Ocak 1970- 3 Kasım 1970
Prof. Dr. Muammer AKSOY 4 Kasım 1970 – 14 Ocak 1971
Prof. Dr. Nermin ABADAN-UNAT 15 Ocak 1971- 5 Temmuz 1971
Prof. Dr. İlhan ÖZTRAK 6 Temmuz 1971 – 18 Ocak 1972
Prof. Dr. Reşat AKTAN 20 Ocak 1972 – 16 Kasım 1972
Prof. Dr. Haluk ÜLMAN 16 Kasım 1972 – 13 Haziran 1973
Prof. Dr. Reşat AKTAN 1 Ocak 1974 – 25 Mart 1976
Prof. Dr. Cevat GERAY 25 Mart 1976 – 3 Kasım 1977
Prof. Dr. Yılmaz GÜNAL 12 Ocak 1978- 17 Nisan 1980
Prof. Dr. Yüksel KOÇ-YALKIN 17 Nisan 1980 – 11 Kasım1980
Prof. Dr. Özdemir AKMUT 11 Kasım 1980 – 2 Eylül 1982
Prof. Dr. Nejdet SERİN 2 Eylül 1982 – 1 Mart 1983
Prof. Dr. Ahmet DANIŞMAN 7 Mart 1983 – 7 Mart 1986
Prof. Dr. Ferruh DİNÇER 7 Mart 1986 – 2 Ocak 1989
Prof. Dr. Oya TOKGÖZ 2 Ocak 1989 – 10 Kasım 1992
Prof. Dr. Aysel AZİZ 11 Kasım 1992 – 22 Aralık 1995
Prof. Dr. Türker ALKAN 22 Aralık 1995 – 10 Şubat 1997
Prof. Dr. İ.Erol MUTLU 10 Şubat 1997 - 15 Eylül 1998
Prof. Dr. Oğuz ONARAN 27 Ocak 1999- 2 Ağustos 2002
Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ 02 Ağustos 2002 - 16 Ağustos 2006
Prof. Dr. Haluk GERAY 01 Aralık 2006 - 31 Aralık 2009
Prof. Dr. Eser KÖKER 31 Aralık 2009 - 20 Eylül 2012
Prof. Dr. S. Ruken Öztürk 20 Eylül 2012 - 15 Kasım 2015
Fakülte Sekreteri

Asuman GÜNAY

Telefon: +90 312 319 51 33
Faks +90 312 362 27 17
Adres:Cemal Gürsel Cad. İletişim Fakültesi Cebeci Kampüsü 06590 - Dekanlık
Email:agunay@ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi