Gazetecilik

Günümüzde iletişim ve medya sektörü, toplumun tanıklığıyla ve katılımıyla gelişimini ve dönüşümünü en hızlı gerçekleştiren alanlarından biridir.  İnsanların birbirleriyle iletişim tarzlarının biçim ve içerik olarak yenilendiği bu sürecin doğru anlaşılması önemlidir. Türkiye’nin ilk lisansüstü programlarından olan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Gazetecilik Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programları, medya ve iletişimle ilgili gelişmeleri kapsamlı biçimde değerlendirebilmenin peşinde olan ve birçok farklı disiplinden gelen lisans mezunlarına, bu şansı sunmaktadır. Gerek yüksek lisans ve gerekse doktora programlarımız, toplumsal iletişim süreçlerinin güncel işleyişini ve onun içerisindeki insanın durumunu kavramaya elverecek zengin bir içerikle lisansüstü öğrencilerimizi karşılamaktadır.

Programın Amacı:

Yüksek lisans programı ve doktora programlarımız, eleştirel toplumsal kuramdan köklenen eleştirel iletişim bakış açısına dayalı bir ders çeşitliliğine sahiptir. İletişim ve medya çalışmaları alanındaki temel araştırma yönelimleri olan kültürel çalışmalar yaklaşımı ve ekonomi politik yaklaşım, her iki lisansüstü programın dokusunda hâkim yaklaşımlar olarak yer almaktadır.  Birbirinden başlık, konu ve odak olarak farklılaşan derslerin amacı, günümüz toplumlarını yerel ve küresel bağlamları içinde anlayacak, anaakım ve alternatif medyanın yeni toplumsal ilişkiler kurulmasındaki rolünü kavrayacak ve bütün bunları toplumsal ve siyasal iktidar sorunlarıyla ilişkilendirebilecek bir donanımı öğrenciye sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda programlarımız, gazeteci olmak isteyen ya da medya sektöründe çalışmak isteyenler için mesleki bir formasyon vermekten çok, akademik yetkinlik kazandırmaya yönelik olarak şekillenmiştir. Kendilerini geliştirecekleri akademik çalışma alanlarına yönelimlerinde öğrencilerimize olabildiğince özgürlük tanımak adına, doktora programında bütün dersler seçmeli ders olarak verilmektedir. Yüksek lisans programında ise, özellikle farklı sosyal bilim disiplinlerinden gelenlerin donanımının güçlendirilmesi amacıyla, İletişim Kuramları I ve II dersleri zorunlu ders olarak verilmektedir. Temel bilimler, sağlık, mühendislik gibi sosyal bilimler dışındaki disiplinlerden gelen öğrenciler için ise, bilimsel hazırlık sunulmaktadır.

Programa Kabul ve Tamamlama:

Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul süreci, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğindeki ilgili kural ve düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Başvuru için gereken koşullar Enstitü web sayfasından takip edilebilir. Yapılan başvurular, ALES puanı ve ÜDS puanının yanı sıra bölüm öğretim üyelerinin oluşturduğu bir jüri tarafından yapılan mülakat sınavı ile değerlendirilir. Programların öğrenci kontenjanları, her dönem için ayrıca belirlenmektedir. Program öğrencileri, tezlerini yazıp savunduktan sonra Gazetecilik yüksek lisans ve İletişim Bilimleri doktora derecelerini almaya hak kazanmaktadırlar.

Gazetecilik Ana Bilim Dalı lisansüstü programlarının öğretim kadrosu, Türkiye’de iletişim ve medya çalışmaları alanındaki  en nitelikli ve  eserlere ve en çarpıcı güncel araştırmalara imza atan güçlü, dinamik ve geniş bir kadrodur. İnanıyoruz ki bu öğretim kadrosu ile buluşmak, medya ve iletişim alanında akademik kariyer yapmak isteyen herkesi, bulunduğu aşamadan bir başka aşamaya taşıyan büyük bir şans ve ufuk açıcı keyifli bir süreç olarak deneyimlenmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım yüksek lisans ve doktora programları halkla ilişkileri simgesel üretim ve tüketim ilişkileri açısından anlamayı, halkla ilişkiler planlama ve uygulamalarını toplumsal sonuçlar ekseninde değerlendirebilmeyi, halkla ilişkilerin iletişim ve sosyal bilim alanı ile temellendirerek öğrencilere kuramsal ve pratik arasında bağ kurdurabilme, eleştirel perspektif kazandırabilme ve halkla ilişkilerin farklı alanlardaki (politik, toplumsal, ekonomik vb) uygulamalarına yorumlama kapasitesi sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak program sosyal teoriyi halkla ilişkilerin güncel konularıyla ilişkilendirecek biçimde yapılandırılmıştır. Programı, benzer programlardan ayırt eden en önemli özelliği halkla ilişkileri salt bir uygulama alanı olarak ele almanın ötesinde öğrencilere halkla ilişkilerin disiplinlerarasılığına uygun akademik bir kavrayış kazandırmasıdır. Bu çerçevede ders programı eleştirel halkla ilişkilerden tüketim sosyolojisine, halkla ilişkilerde güncel yaklaşımlardan siyasal iletişime, imaj yönetiminden retorik çalışmalarına çok geniş bir dizgede seçmeli dersler sunmaktadır. Programdaki dersler halkla ilişkilerin yerel ve küresel gelişimini hem tarihsel gelişim bağlamında hem de var olan yeni medya ortamıyla ilişkilendirerek ele almaktadır. Program, halkla ilişkilerin kamu yönetimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarındaki rolleri kadar halkla ilişkilerin rıza üretimi sürecindeki işleyişine ilişkin bir kavrayış yaratmayı amaçlamaktadır.

Medya ve İletişim Çalışmaları

Bu Program bütünüyle İngilizce Yürütülmektedir.


Media and Communication Studies is a Master of Arts program with thesis, and it is based on analysing practical and theoretical means of mass communication and new media and the quantitative and social effects of their activities. In general this program focuses on the structure, function and effects of communicative action on persons and institutions through analysing the structure and function of the media.


The objective of this program is to educate students who will be able to understand the basic concepts of communication, adopt a scientific approach, evaluate the relation between the media and the society using interdisciplinary means, identify the problems and find solutions for them.


The program will mediate the recruitment of candidates oriented to different areas of the communications industry, such as journalism, public relations expertise or television production and it will also mediate the enrolment of candidates planning an academic career.


Graduates of the programme will gain the ability to approach social communication through the mass media with a critical point of view, learn to develop research design in the field of social sciences, learn research methods and recognize basic research trends in the field of media and communication studies.


For More Information

Radyo Televizyon ve Sinema

Anabilim dalı, görsel ve işitsel medyanın farklı yönleriyle ilgili akademik çalışmaların yapıldığı lisansüstü programları yürütmektedir. Anabilim dalının yüksek lisans ve doktora programlarında, sosyal bilimlerin farklı alanlarından beslenen disiplinlerarası bir yakınlaşma çerçevesinde, radyo-televizyon yayıncılığı ve sinemanın çeşitli düzeylerine odaklanan ve bunları kültürel, politik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla inceleyen dersler verilmekte, bu alanlarda yapılacak araştırmalar için yöntembilimsel ve kuramsal bir çerçeve oluşturulmaktadır.

Anabilim dalı lisansüstü programlarında, iletişim çalışmaları alanının bilgi birikimine katkı yapan akademik incelemeler ve tezlerle, yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir.

Radyo Televizyon Sinema yüksek lisans ve doktora programları, Türkiye’de iletişim eğitimi ve çalışmalarının öncü kurumu olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin akademik kadrosu tarafından yürütülmektedir.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi