24 Şubat 2015

KONFERANS ÇAĞRISI

Madunların medyası: Tarihten Güncele Türkiye Anaakım Medyasının Dışında Kalanlar

Cumhuriyetin homojen bir ulus devlet oluşturma hedefi, toplumsal alandaki neredeyse bütün farklılıkları zaman içerisinde çeşitli stratejilerle etkisiz hale getirmeye yöneliktir. Bu etkisizleştirme süreci, eğitim, dil, kültür ve ekonomi politikalarıyla desteklenmiştir. Özellikle eğitimde tarihin millisi, coğrafyanın millisi, edebiyatın millisi benimsenmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu basitçe eğitimin merkezileştirilmesi hedefine hizmet etmemiş; müfredat, ders kitapları, tek dilli eğitim gibi uygulamalar, Anadolu coğrafyasındaki tüm halkları “Türk-Müslüman” ortak potasında eritmeyi amaçlamıştır.

Resmi tarih kitaplarında Anadolu’da bir zamanlar Ermeniler’in sarraflık, mimarlık gibi önemli meslekleri icra ettikleri, Rumlar’la aynı müziklerin dinlendiği, Yeniçeri Ocağı’nda esasen Bektaşi Ocağı’nın etkin olduğu gibi pek çok bilgi yer almamıştır. Milli kimliğin kurulması için, tarih kitaplarında bu tür bilgilerin yer bulmaması pragmatik bir bakışla normal addedilebilir. Ancak Türkiye basın tarihi üzerine yazılmış kitaplarda da resmi ideolojinin içermediği neredeyse hiçbir basın-yayın organına ilişkin bilgiye de rastlanmamaktadır. Bu eksiklik/yokluk, Cumhuriyetin resmi ideolojisinin basın yayın alanına da yansımasının bir göstergesi olarak okunabilir. Geç kalınmış da olsa bugün Türkiye toprakları üzerinde yaşayanların kendi dil, kültür ve etnik kimliklerini bütünleyen basın yayın faaliyetlerinin varlığını kayıt altına alma, süreç ve sorunları tartışma noktasına gelinebilmiştir. Görece yakın bir zamanda da olsa, Türkiye’de anaakım medyanın dışında kalanların da varlığını kayıt altına almaya çabalayan çalışmaların varlığı umut vericidir.

Bu noktadan hareketle, alanında 4 yıllık eğitim veren ilk yükseköğretim kurumu olan ve iletişim genel başlığı altındaki akademik çalışmalara yönelik ilgiyi motive eden önemli kuruluşlardan biri olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kuruluşunun 50. Yıldönümü için yapılan etkinliklerden birini bu konuya adadık.

“Madunların Medyası: Tarihten Güncele Türkiye Anaakım Medyasının Dışında Kalanlar” başlıklı bu konferansın temel amacı, Türkiye’de anaakımın dışında kalan basın/medya unsurlarının basın tarihi içindeki yerine ilişkin tespitleri kalıcı kılmaktır. Konferansta, ister tarihin bir anında var olmuş, isterse halen varlığını sürdüren, anaakım medyanın dışında kalmış medya faaliyetlerine ilişkin bütün bilgiyi sunmak, tartışmak ve kayıt etmek amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede 28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Madunların Medyası: Tarihten Güncele Türkiye Anaakım Medyasının Dışında Kalanlar” başlıklı konferans için aşağıdaki  ana başlıklarda hazırlanmış özgün bilimsel çalışmalar davet edilmektedir.

 • Modernleşme ve azınlık basını/medyası
 • Ulus devlet ve azınlık basını/medyası
 • Basın tarihinde görünmeyen azınlık basını/medyası
 • Ermeni basını basını/medyası
 • Rum basını/medyası
 • Yahudi basını/medyası
 • Kürt basını/medyası
 • Alevi basını/medyası
 • Laz basını/medyası
 • Çerkes basını/medyası
 • Emekçilerin basını/medyası
 • Kadınların basını/medyası
 • LGBTİ basını/medyası
 • Süryani basını/medyası

Önemli Tarihler:

Konferans tarihi: 28-29 Mayıs 2015

Özet için son tarih: 27 Mart 2015

Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 10 Nisan 2015

Tam Metin gönderme tarihi: 15 Mayıs 2015

Bildiri Kitabında Yayınlanacak makalelerin son gönderim tarihi: 30 Haziran 2015

İletişim Adresi: madunlarinmedyasi@gmail.com

 

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi