Tanıtım

Öğrenci işleri iki ayrı birim halinde çalışır.

 • Rektörlük öğrenci işleri
 • Fakülte öğrenci işleri

2018 – 2019 Akademik Takvim için tıkla.


Rektörlük Öğrenci İşleri

İlk kayıtlar, çift anadal başvuruları, yan dal başvuruları, yatay geçiş başvuruları, ilişik kesme, diploma  gibi işlemler rektörlük öğrenci işleri tarafından yürütülür. Bunun dışında fakülte birim sorumluları vasıtasıyla da fakültelerin öğrencilerle ilgili işleri yürütülür. Birim sorumluları fakülte öğrenci işleri birimlerinden yetki olarak daha üst konumda olup öğrencilerin eğitimleriyle ilgili bütün çalışmaları yürütürler. Fakültemizin Rektörlük Öğrenci  İşleri’ndeki birim sorumlusu Burcu ÖZBAKIR’dır.

Fakülte Öğrenci İşleri

Öğrencilerin, öğrenci belgesi, transkript gibi çeşitli belgeleri Rektörlük Öğrenci İşleri’ne kadar gitmesine gerek kalmadan alabilmeleri, ders ve sınav programlarının hazırlanması  ile  fakültemizde eğitimin  sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi  için hizmet verir. Öğrenciler burs başvurularından, etkinlik taleplerine kadar her türlü başvurularını fakülte öğrenci işlerine yapabilecekleri gibi yönetmelikler, dersler , sınavlar ve eğitimle ilgili bütün konularda da bu birimimizden danışmanlık hizmeti alabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimiz, mezuniyetleri için 240 AKTS kredi almak zorundadır.

 

Seçmeli derslerle birlikte tüm zorunlu dersleri başarıyla bitirmeleri halinde öğrencilerimiz mezun olacaklardır.

Belge Talebi

Öğrenci Belgesi, Askerlik Belgesi, Transkript Belgesi

 

 

Çift Anadal ve Yandal

Çift Anadal
Yandal

Yatay ve Dikey Geçiş

GENEL İLKELER:

 1. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 3. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır
 4. Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

GENEL ŞARTLAR ve DEĞERLENDİRME:

Üniversitemiz Senatosunun 18/06/2013 tarih ve 364/3098 sayılı Kararı gereğince adayın;

 1. Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayın,
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almamış olması,
 • Devam etmekte olduğu programa ait not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 3,50 ya da 100 üzerinden 85 olması ve bu zaman dilimine ait başarısız dersinin olmaması (Her iki not sisteminin de bulunduğu öğrenci durum belgelerinde yalnızca üniversitemizde kullanılmakta olan 4 lük sistemdeki not değeri dikkate alınacaktır),
 • Daha önce yatay geçiş yolu ile Üniversite/Fakülte/Bölüm/Program değişikliği yapmamış olması,
 • “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında

1) Fakültemizin GZT ve RTS programlarına yatay geçiş için ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemesi gerekir.

2) Fakültemizin GZT ve RTS programlarına yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin düzenlenecek yabancı dil yeterlik sınavına girmeleri ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemeleri gerekir.

3) İsimleri aynı olan diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için eğitim programlarında yer alan derslerin ders öğrenme kazanımları ve program yeterliklerinin de eşdeğer olması gerekir.

Staj

Fakültemizde mezuniyete hak kazanabilmek için staj zorunluluğu yoktur. Staj isteğe bağlı olarak yapılabilir. Staj yapmak isteyen öğrenci staj yerini kendi olanakları ile bulabileceği gibi fakültemiz de kontenjanlar dahilinde isteyen öğrencilerimize staj olanağı sağlamaktadır. Stajla ilgili işlemler bölümlerin staj koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.


Bölümlerin Staj Koordinatörleri:

GZT: Öğr. Gör. Gökhan Bulut (Genel Koordinatör)

HİT: Arş. Gör.  Şamil Özcan

RTS: Arş. Gör. Kemal Güleç tir

Öğrencilerimizin staj için gerekli olan sigorta primleri Üniversitemiz tarafından yatırılmaktadır.

Kısmi Zamanlı Çalışma

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü her yıl belli sayıda öğrenciye üniversitemizin çeşitli birimlerinde haftada 12, ayda 48 saat çalışma olanağı sunmaktadır. Öğrenciler bu çalışmaları karşılığında eğitimlerinde destek olacak  nitelikte bir ücret almaktadır.

Fakültemiz öğrencileri de bu çerçevede Görünüm Gazetesi, Radyo Atölyesi, Televizyon Atölyesi, Reklam Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, Film Atölyesi ve Bilişim Atölyesi ile Fakültemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilmektedir. Başvurular her eğitim yılının başında yapılmakta olup Fakültemiz Burs Komisyonu tanınan kontenjanlar dahilinde öğrenci seçimini yapmaktadır.

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus
Farabi
Mevlana

Kadro

Fotoğraf İsim / Soyisim Görevi Telefon Faks
İbrahim Önder Lisans Koordinatörü +90 (312) 319 77 14 ' 238 (+90312) 362 27 17
Hasan Acar Öğrenci İşleri Şefi (+90312) 319 77 14 ' 218 (+90312) 362 27 17
Ayşe Aktepe Personel (+90 312) 319 77 14 ' 219 (+90312) 362 27 17
Neslihan Nizam Personel (+90 312) 319 77 14 ' 219 (+90312) 362 27 17

İletişim Bilgileri

Tür İçerik
Telefon (+90 312) 319 77 14 ' 5218-5219
Faks (+90 312) 362 27 17

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi